Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 327406-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

27/09/2014    S186

Slovensko-Marianka: Organy

2014/S 186-327406

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31815995
Poštová adresa: Nám. 4. apríla 18
Mesto/obec: Marianka
PSČ: 900 33
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Námestie 4. apríla 18
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc. externý konzultant pre verejné obstarávanie
E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk
Telefón: +421 260936008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ordinariat.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9922

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Organ pre Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2B, 831 54 Bratislava III., Pošta Bratislava 35, mestská časť Bratislava-Rača, sídlisko Krasňany, Slovenská republika, GPS súradnice: 48.195561° S; 17.143492° V, zaradená Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Kód NUTS SK010 Bratislavský kraj

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Uchádzač dodá dvojmanuálový píšťalový organ s pedálom, veľkosti cca 30 registrov, dispozične a zvukovo vhodného na interpretáciu francúzskej organovej literatúry 19. storočia a tiež na liturgické účely. Uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom a voľné kombinácie typu Setzer. Veľkosť organa je definovaná na priestorové podmienky vojenskej Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave (cca 4 000 m³). Uchádzač dodá nástroj ovládaný jedným mechanickým hracím stolom, ktorého traktúry budú mechanické, vzdušnice zásuvkové. Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.
Predpokladané náklady bez DPH: 400 000 EUR
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

37311300 Organy - CB16 - DA12 - FG25

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
30.9.2014
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:
Zadávateľ zákazky je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 6 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Zadávateľ zákazky bol zriadený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky ako príspevková organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na základe Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou uzatvorenou 24.11.2000 a ratifikovanou 4.12.2000.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ zvolil na určenie presnej dispozície, návrhu prospektu finančných a právnych podmienok postup súťažného dialógu, pretože v súčasnej etape verejný obstarávateľ nie je schopný pre tento unikátny projekt objektívne definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní , ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele v súbehu s faktom, že pre konkrétne zvolené technické, zvukové a estetické riešenie nie je schopná špecifikovať právne a finančné podmienky projektu.
Verejný obstarávateľ rozhodol, že prekročenie ceny za návrh organu, jeho dodávku, poistenie prepravy, montáž, intonáciu, uvedenie do prevádzky a záručný servis po dobu minimálne 10 rokov, hodnoty 400 000 EUR bez DPH v ponuke, bude považovať za nedodržanie požiadaviek na dodávku predmetu zákazky a takáto ponuka bude z vyhláseného postupu zo zákonných dôvodov vylúčená.
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.9.2014