Dodávky - 327406-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

27/09/2014    S186

Slovensko-Marianka: Organy

2014/S 186-327406

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31815995
Poštová adresa: Nám. 4. apríla 18
Mesto/obec: Marianka
PSČ: 900 33
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Námestie 4. apríla 18
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc. externý konzultant pre verejné obstarávanie
E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk
Telefón: +421 260936008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ordinariat.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9922

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Organ pre Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2B, 831 54 Bratislava III., Pošta Bratislava 35, mestská časť Bratislava-Rača, sídlisko Krasňany, Slovenská republika, GPS súradnice: 48.195561° S; 17.143492° V, zaradená Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Kód NUTS SK010 Bratislavský kraj

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Uchádzač dodá dvojmanuálový píšťalový organ s pedálom, veľkosti cca 30 registrov, dispozične a zvukovo vhodného na interpretáciu francúzskej organovej literatúry 19. storočia a tiež na liturgické účely. Uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom a voľné kombinácie typu Setzer. Veľkosť organa je definovaná na priestorové podmienky vojenskej Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave (cca 4 000 m³). Uchádzač dodá nástroj ovládaný jedným mechanickým hracím stolom, ktorého traktúry budú mechanické, vzdušnice zásuvkové. Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.
Predpokladané náklady bez DPH: 400 000 EUR
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

37311300 Organy - CB16 - DA12 - FG25

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
30.9.2014
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:
Zadávateľ zákazky je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 6 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Zadávateľ zákazky bol zriadený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky ako príspevková organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na základe Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou uzatvorenou 24.11.2000 a ratifikovanou 4.12.2000.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ zvolil na určenie presnej dispozície, návrhu prospektu finančných a právnych podmienok postup súťažného dialógu, pretože v súčasnej etape verejný obstarávateľ nie je schopný pre tento unikátny projekt objektívne definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní , ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele v súbehu s faktom, že pre konkrétne zvolené technické, zvukové a estetické riešenie nie je schopná špecifikovať právne a finančné podmienky projektu.
Verejný obstarávateľ rozhodol, že prekročenie ceny za návrh organu, jeho dodávku, poistenie prepravy, montáž, intonáciu, uvedenie do prevádzky a záručný servis po dobu minimálne 10 rokov, hodnoty 400 000 EUR bez DPH v ponuke, bude považovať za nedodržanie požiadaviek na dodávku predmetu zákazky a takáto ponuka bude z vyhláseného postupu zo zákonných dôvodov vylúčená.
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.9.2014