Diensten - 327422-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Leeuwarden: Dienstverlening door ingenieurs

2022/S 116-327422

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Aart Kuipers
E-mail: akuipers@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 682513028
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186675
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De primaire waterkeringen (dijk en duin) op Schiermonnikoog voldoen niet overal aan de wettelijke normen. Om deze keringen weer aan de normen te laten voldoen is het project “Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog” opgestart. Naast deze waterveiligheidsopgave speelt op Schiermonnikoog op dit moment een veelheid aan ontwikkelingen. Wetterskip Fryslân (WF) werkt omgevingsgericht en samen met anderen om de duur van de overlast op het eiland te beperken en eventueel werk met werk te maken. Het project wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De verkenningsfase van het project is gepland in de periode 2022 t/m 2024. Om invulling te geven aan de doelstelling van de verkenningsfase heeft WF ondersteuning nodig van een advies- en ingenieursbureau. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning in het omgevingsmanagement en projectbeheersing, het uitvoeren van bureauonderzoeken, het tot stand brengen van een voorkeursalternatief (VKA), etc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 048 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71330000 Diverse technische dienstverlening
71340000 Geïntegreerde technische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van advies- en ingenieursdiensten voor de verkenningsfase van het HWBP project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op de Verkenningsfase / Weging: 31,25
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op de samenwerking / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico's / Weging: 18,75
Kwaliteitscriterium - Naam: Interviews sleutelfunctionarissen / Weging: 25
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aanbesteder behoudt zich het recht voor om aanvullende opdrachten, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken, op te dragen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 215-565870
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: combinatie Sweco Nederland B.V. - Ingenieursbureau Svašek B.V.
Plaats: De Bilt - Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 048 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022