Paslaugos - 327555-2019

12/07/2019    S133    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Valymo paslaugos

2019/S 133-327555

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Pietrzyk
Telefonas: +48 226013472
El. paštas: anna.pietrzyk@poicja.gov.pl
Faksas: +48 226011857
NUTS kodas: PL911

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.policja.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków

Nuorodos numeris: 42/Cag/19/AP
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90910000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 548 000.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90911200
90919200
90914000
90620000
77310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas realizacji usługi / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1.Warunki udziału oraz wymagane dokumenty zawiera Rozdział VI i VII SIWZ.

2.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych oraz czynności sprzątania terenu wokół dwóch budynków objętych przedmiotem zamówienia.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 065-152000
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 42/Cag/19/AP
Pavadinimas:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
BM Complex Michał Bloch (lider Konsorcjum)
ul. Blokowa 6
Warszawa
03-614
Lenkija
NUTS kodas: PL
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Viva Aqua Jan Bloch (Członek konsorcjum)
ul. Leśniewska 3
Warszawa
03-582
Lenkija
NUTS kodas: PL
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 534 072.39 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 548 000.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 40 000,00 PLN.Forma wnoszenia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018, poz.110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty): Komenda Główna Policji, Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, 07101010100071261391200000 z dopiskiem wadium-nr sprawy 42/Cag/19/AP.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj.wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt.2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie elektronicznej przez załączenie na Platformie w zakładce „Oferty” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli Gwaranta). Mając na uwadze dyspozycję art. 10a ust. 1 ustawy Pzp czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona.Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

Ponadto:

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów zawiera rozdział VII SIWZ. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 – ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ustępie 6 rozdział VII SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 3% ceny oferty brutto.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/07/2019