С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 3276-2021

05/01/2021    S2

България-София: Услуги, свързани с анализи

2021/S 002-003276

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Мадлена Станимирова
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директ

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БyЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕО)

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/08/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 013-026733

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3683
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Енвимон“
Национален регистрационен номер: 177296634
Пощенски адрес: ул. „Димитър Манов“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: b.karakushev@portfoliopm.eu
Телефон: +359 0894511923
Факс: +359 0894511923
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 7 800 250.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/12/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Анализи и проучвания на видовете и местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 12/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 7 800 250.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Енвимон“
Национален регистрационен номер: 177296634
Пощенски адрес: ул. „Димитър Манов“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: b.karakushev@portfoliopm.eu
Телефон: +359 0894511923
Факс: +359 0894511923
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от договор № 3683/14.12.2018 г. между ИАОС и консорциум „Енвимон“ и във връзка с чл. 69, ал. 4 от Общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със заповед № РД-ОП-25 от 8.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите и писмо с изх. № 3-003-0001-1-33 от 15.03.2019 г. от ръководителя на УО на ОПОС 2014—2020

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от договор № 3683 от 14.12.2018 г г. между ИАОС и консорциум „Енвимон“ ДЗЗД във връзка писмо за одобрение № СО2-М218/23.11.2020 г. на УО на ОПОС и заповед № РД-ОП-79/14.12.2020 г. на ръководителя на УО на ОПОС за изменение на заповед № РД-481/29.08.2016 г., изменена със заповед № РД-430/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите, и като взеха предвид форсмажорните обстоятелства, подробно описани от изпълнителя в писмо с вх. № 6283/15.10.2020 г., сред които и въвеждането на ограничения със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. и заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, и актуализирания график за изпълнение

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 7 800 250.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 7 800 250.00 BGN