Roboty budowlane - 327624-2021

30/06/2021    S124

België-Antwerpen: Bagger- en pompwerkzaamheden

2021/S 124-327624

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 107-278508)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: ing. Virginie Debuck
E-mail: virginie.debuck@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 476590471
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412487

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Duurzame onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02036-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 107-278508

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging "mt02036 rechtzettingsbericht n.a.v. informatievergadering d.d. 230621.pdf" & "bijlage 11 AMT-G 6230 - KGT Waterdieptes.pdf".