Dienstleistungen - 327648-2020

13/07/2020    S133

Polen-Warschau: Ausbildung im Umgang mit Computern

2020/S 133-327648

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Ort: ul. Puławska 148/150 Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Brzezińska
E-Mail: ewa.brzezinska@policja.gov.pl
Telefon: +48 477211894
Fax: +48 477211857
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.policja.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kgppolicja.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną (projekt Hercule III 2014–2020)

Referenznummer der Bekanntmachung: 109/BF/20/EB/Hercule
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” – „Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices” (akronim: CIIB-LargeVolDatAn) z programu Komisji Europejskiej Hercule III 2014–2020.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szkolenie dla 76 użytkowników oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55120000 Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1 – szkolenie dla 76 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 9 000,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 06/08/2020
Ende: 15/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” – „Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices” (akronim: CIIB-LargeVolDatAn) z programu Komisji Europejskiej Hercule III 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 15.12.2020.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55120000 Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu

Przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 5 800,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 06/08/2020
Ende: 15/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” – „Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices” (akronim: CIIB –LargeVolDatAn) z programu Komisji Europejskiej Hercule III 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 15.12.2020.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

a) Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dok. zgodne z ust. 5 rozdz. VII ogłoszenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Projekt umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 – ustawy Pzp.

3. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 09:50
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2020