Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 327690-2021

30/06/2021    S124

Hungary-Budapest: Speed camera equipment

2021/S 124-327690

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Rendőr-főkapitányság
National registration number: 15720890251
Postal address: Teve utca 4–6.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Gyurmánczi Éva
E-mail: jadanp@kr.police.hu
Telephone: +36 19994044
Fax: +36 19994044
Internet address(es):
Main address: http://www.police.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000056102021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000056102021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Járműsebesség-mérő berendezés beszerzése

Reference number: EKR000056102021
II.1.2)Main CPV code
34971000 Speed camera equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása végett 40 db mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés beszerzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34971000 Speed camera equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

II.2.4)Description of the procurement:

A közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása végett 40 db mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés beszerzése, amely eszközzel kapcsolatos ajánlatkérői követelményeket és paramétereket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban KKD) részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza. A végleges műszaki követelmények a tárgyalás(ok) során kerülnek kialakításra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Többlet jótállás /a kötelezően vállalandó 24 hónapon túli többlet jótállás/ időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 99
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján arészvételre jelentkezőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Korm. r. 13. § alapján részvételre jelentkező köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 1-16. § és Kbt. 69. § (11a) bekezdésekre.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1.) Részvételre jelentkező - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szállításait igazoló referenciával. Ajánlatkérő - összhangban a Korm. r. 21. § (1a) bekezdés a) pontjával - referenciaként a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat évben (72 hónapon) belül megkezdett árubeszerzéseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 21/A. bekezdésére

IGAZOLÁS: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. rész alfa) szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő - hivatkozva a Kbt. 69. § (7) bekezedésére - az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek, illetőleg az azt következő legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására: M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja (év/hó/napban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. ------------

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös részvételre jelentkezőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésekre.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1.) Részvételre jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített legalább 8 db, közúti ellenőrzésre, a felismert közlekedési jogsértések bizonyításához szükséges tárgyi bizonyítási eszközként felhasználható mozgó és/vagy állókép felvételek készítésére alkalmas kamerás megfigyelő eszköz szállítására és/vagy gyártására vonatkozó referenciával, amely több szerződéssel igazolható.

Ajánlatkérő közúti ellenőrzés elvégzésére alkalmasnak tekinti azon kamerákat bármelyikét, amennyiben azok a következő rendszerek valamelyikébe integrálhatók és képesek a rendszer ellenőrzési feladatainak elvégzésére:

a. járműsebesség ellenőrzésére szolgáló kamerás rendszer,

b. automatikus rendszámfelismerő rendszer,

c. járműforgalom ellenőrzésére szolgáló rendszer,

d. forgalomszámláló rendszer,

e. hőkamerás azonosító rendszer,

f. térfigyelő rendszer.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő által elvárt minimum jótállási idő: 24 hónap (többlet jótállás /a kötelezően vállalandó 24 hónapon túli többlet jótállás/ időtartama az értékelési szempontként megajánlatott időtartam).

A fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.

Kötbérek: késedelmi kötbér: késedelmes naponként 1 %, alapja késedelmesen vagy hibásan teljesített termékek nettó ellenértéke, max 15 %; meghiúsulási: 15 %, alapja: teljes nettó vételár Részletesen a szerződéstervezetben.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A) Ajánlatkérő (tov.: AK) jelen közb.elj-ra a Kbt.40.§. (1) bek. alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő;

B) A 424/2017. Korm. rendelet (EKR Rend.) 11.§. (5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek (tov.: GSz) csak az tekinthető, aki az elj iránti érdeklődését az elj-ra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon GSz-k tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól;

C) A közb.dok-ok az részv.határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők: http://ekr.gov.hu;

D) A részvételi jel. benyújtásának formai követelményei: KKD-ban;

E) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez;

F) AK hiv. a Kbt. 47.§ (2) bek-re; nem alkalmazza a Kbt. 75.§. (2) bek. e)-t;

G) AK a műsz.-szakm. alkalmassági felt-ket a minősített részvételre jelentkezők (tov.: RJ) jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg;

H) RJ-nek az ESPD II. D. szakaszának, továbbá az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66.§. (6) bek. a) és b) szerint;

I) RJ nyújtsa be a részv. jel-ben szereplő nyilat-kat aláíró, az RJ és az alkalmasság igazolásában résztvevő GSz írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégj.jogosult) aláírási címp. vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenj. aláírás mintáját. Amennyiben a részv.jel-t nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a részv. jel. aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása;

J) AK az ajánlatokat a Kbt. 76.§. (2) bek. c) alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli;

K) Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. ért.szemp-nál: ford.arány-t, a 2. ért.szemp-nál: egy.arány-t alkalmazza. Értékelés részletesen: KKD;

L) A nyertes – figyelemmel a 2011.évi CXCV. tv. (Áht.) 41.§ (6)-ben foglaltakra – átl.nyil-t köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül;

M) FAKSZ: Szabó Anett Éva (lajstrom száma: 01168);

N) AK hiv. a Kbt. 27/A§-ra: AK – kiv. az 5.§. (2)–(4) bek. szerinti AK – köteles fogadni, feldolgozni az olyan elekt.számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú EU-i szabványnak és az EUBizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának;

O) AK az IV.2.6) pontban rögzített 1 hónap alatt 30 napot ért;

P) AK felhívja AT figyelmét arra, hogy a közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezések a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás hatálya alá tartozó, intézkedés foganatosítását elősegítő egyéb eszközök, ezért ezeket rendszeresítési elj. nélkül beszerezni nem lehet. A rendszeresítési elj. lefolytatásához nyertes RJ a megajánlott termékből 2 db mintadarabot ad át a szerződés aláírását követően AK szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére a MŰSZAKI LEÍRÁSBAN megjelölt időpontig és átadási helyszínen és feltételekkel. A 2 db mintadarab a teljes szerződött mennyiségbe beleszámítódik. A mintadarabok átvételéről AK jegyzőkönyvet készít.

A megajánlott termék mintadarabjainak – a rendszeresítési elj. során is – meg kell felelniük a végleges Műszaki leírásban felsorolt jellemzőknek, különösen, de nem kizárólagosan: Mérési távolság tartomány, Sebességmérési tartomány, Dokumentálási sebességhatár beállítása, Üzemmódok, Ún. „táblás” képfelvétel készítése, Éjszakai használat, Használati módok, Energia ellátás, Sebességtúllépés dokumentálása, Képfelvételek adattartalma, Képfelvételek minősége, Képfelvételek letöltése, Képfelvételek lejátszása, Képfelvételek visszanézhetősége

Q) A beszerzés tárgya 40 db azonos berendezés beszerzése. A részajánlattétel biztosítása lehetőséget teremtene különböző típusú készülékek megajánlására, amely az eszközök egymással való kompatibilitását veszélyeztetheti, amely így nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot. Mivel felmerülhet az eszközök(szoftverek) fejl. a telj.során, az AK számára költségnövekedést eredményezhet, amennyiben a fejl.költs-ket többször, több típusú eszköz tekintetében kell kifizetni. A fentiek alapján sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem ésszerű részajánlattételi lehetőség biztosítása;

R) AK hiv. a Kbt. 84.§ (6) bek-re, amely alapján amennyiben kieg.táj.kérés erre vonatkozóan nem érkezik, akkor AK úgy tekinti, hogy megállapodott a RJ-kkel az aj.határidő időtartamában, amely 15 nap.

S) AK az Ajánlati/Részvételi felhívás II.2.9 pontjára való hivatkozással rögzíti, hogy a részv.re felhívandó GSz-k számát nem korlátozza, minden érvényes részv.jelentkező tehet ajánlatot az ajánlattételi szakaszban

T) A tárgyalásos elj. jogcímét AK az alábbiak szerint határozza meg: A Kbt. 85.§ (2) bekezdés a) pontja: „Az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül” Indoklás: AK a jelen közb. elj-t megelőzően lefolytatott (eredménytelen) közb. elj., illetőleg az azt követően végzett további piackutatás során nem talált olyan – az elvárásainak megfelelő – eszközt, amely jelentősebb fejlesztés, módosítás nélkül megfelelne a jelen elj. Műszaki Leírásában részletesen meghatározott műszaki paramétereknek.

U) A tárgyalás pontos szabályait az Ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.

V) AK – a Kbt. 87.§ (1) bekezdése alapján – a lentiek szerint meghatározza azon műszaki és szerződéses feltételeket, amelyeket minimumkövetelménynek tekint, és az alább megjelöltek tekintetében nem tárgyal (részletesebben: KKD):

W) AK az alábbi Műszaki feltételek tekintetében nem tárgyal:

a. szakmai elvárások, képességek (mérési távolságtartományán belüli hiteles sebességmérés; sebességmérés pontossága; dokumentálási sebességhatár beállítása; Üzemmódok; „táblás” képfelvétel elkészítésére; Használati módok; Feliratok; Sebesség-túllépés dokumentálása)

b. a sebességmérővel szemben támasztott jogszabályi megfelelőség

c. informatikai elvárások (képfelvételek formátuma, kódolása)

X) AK az alábbi Szerződéses feltételek tekintetében TÁRGYAL (míg a szerződés további, alább nem részletezett pontjaiban tekintetében NEM TÁRGYAL):

a. szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap

b. eladó 45 fő részére budapesti helyszínen az eszköz használatáról, azok átadását követő maximum 10 napon belül magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatást tart.

Y) Jelen elj.t az ORFK megbízása alapján a Készenléti R. bonyolítja le.

Z) Az ajánlat 1 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához kötött, a vonatkozó információkat majd az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

AA) A kiválasztott jelentkezők részére az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2021.8.9. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021.8.2. 12:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021