Supplies - 327761-2021

Submission deadline has been amended by:  369926-2021
30/06/2021    S124

Czechia-Brno: Diagnostic agents

2021/S 124-327761

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
National registration number: 00159816
Postal address: Pekařská 664/53
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 656 91
Country: Czechia
Contact person: Ivan Mrkva
E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz
Telephone: +420 543184041
Fax: +420 543183285
Internet address(es):
Main address: http://www.fnusa.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2

Reference number: 31/2021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem VZ jsou průběžné dodávky diagnostik do konsignačního skladu k provádění testů pro PCR detekci SARS-CoV-2 po dobu 6 měsíců, kompatibilní se všemi otevřenými platformami. Kompatibilita s izolátorem King Fisher.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 375 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Izolační souprava + spotřební materiál

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696000 Reagents and contrast media
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4)Description of the procurement:

Izolační souprava + spotřební materiál obsahující extrakční kit, destičky pro přístroj King Fisher a eluční deska pro extrakci na přístroji King Fisher.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 025 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PCR kit na detekci SARS-CoV-2 + spotřební materiál

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696000 Reagents and contrast media
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4)Description of the procurement:

PCR kit na detekci SARS-CoV-2 + spotřební materiál obsahující Kit na detekci SARS CoV 2 a PCR destičky na 96 jamek s folií.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 100 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PCR kit na detekci SARS-CoV-2/Influenza A/B + spotřební materiál

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696000 Reagents and contrast media
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4)Description of the procurement:

PCR kit na detekci SARS-CoV-2/Influenza A/B + spotřební materiál obsahující Combi Kit na detekci SARS CoV+ 2Influenza A/B a PCR destičky na 96 jamek s folií.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona způsobem dle § 75 zákona. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona umožňuje dodavateli v nabídce nahradit čestným prohlášením předložení dokladů k prokázání základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 099-260539
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/07/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel požaduje předložení vzorků pro hodnocení technických parametrů dle přílohy ZD, Vzorky. Účastník musí předložit vzorky nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, pověřená osoba pro převzetí je Ing. Kristýna Sosíková, e-mail: kristyna.sosikova@fnusa.cz, tel.: +420 543181329, mobil: +420 606670513.

Nedodání vzorků dle přílohy ZD, Vzorky je nesplněním zadávacích podmínek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021