Diensten - 327769-2022

17/06/2022    S116

België-Leuven: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 116-327769

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 089-243243)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
Nationaal identificatienummer: 0870.310.526_579805
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
E-mail: kelly.vanhecke@leuven.be
Telefoon: +32 016272687
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agsl.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445263

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerpopdracht woonproject Klein Rijsel fase II Pilootproject voor community land trust in Leuven

Referentienummer: AGSL-190044-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AG Stadsontwikkeling Leuven beoogt de realisatie van een woonproject op de site van Klein Rijsel fase 2 bestaande uit:

- Groepswoningbouw: pilootproject voor CLT in Leuven

- Innovatief en multifunctioneel kantoorgebouw met publieke functie

- Aanleg publieke ruimte

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-243243

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werden nog enkele vragen gesteld, deze werden beantwoord in de bijlage. Tevens werden de ontbrekende bijlages 'verbintenis terbeschikkingstelling middelen' en template UEA toegevoegd.