Marché de travaux - 327895-2018

27/07/2018    S143    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2018/S 143-327895

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Pologne
Téléphone: +48 523045369/387/279
Courriel: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470
Code NUTS: PL613

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tomaszewskiego i Andersa w Bydgoszczy - zadanie 38

II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tomaszewskiego i Andersa w Bydgoszczy - zadanie 38”, realizowana w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL613
II.2.4)Description des prestations:

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę sieci ciepłowniczej od pkt C1 do C15 wraz z kanalizacją teletechniczną 2xHDPE DN 40:

• 2xØDN 200/315 L = ok. 2 x 215,0 m

Prace prowadzone będą na działkach nr 1/29, 1/30, 1/37, 1/38, 1/44, 1/45, 1/50, obr. 433 w Bydgoszczy.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty: ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki), gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

3.1 Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.2 Zestawieniem materiałów – pomocniczo

3.3 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

3.4 Zapisami SIWZ i umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1 Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.

2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w całości Wykonawca.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1.7.2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1.7.2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego.

Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego dokumentu. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i w załącznikach.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 31/05/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informations complémentaires

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia, a także szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN)

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące

1. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych.

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych bez ograniczeń oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1 Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych i z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

— art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp, przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.,

— art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis zasad i kryteriów udziału znajduje się w SIWZ.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 19 500,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 4.9.2018 r. do godziny 13:00.

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:

24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Szczegóły dotyczące wadium i gwarancji znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową.

2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach,

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zaakceptowane bez uwag protokoły odbioru etapów robót podpisane przez Strony,

4. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robót i pozostałe nieopłacone należności za wcześniej wykonane i odebrane etapy robót.

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony.

6. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 11 pkt. 3 i 4

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w SIWZ. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w SIWZ, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w SIWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowy warunki realizacji umowy znajdują się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/09/2018
Heure locale: 13:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 02/11/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/09/2018
Heure locale: 13:30
Lieu:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Ks. J. Schulza 5, budynek A – pokój 11, POLSKA.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

W przypadku, gdy nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Integralną częścią niniejszej siwz są załączniki.

Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – formularz JEDZ

Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”

Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6. i 7. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/07/2018