Dienstleistungen - 327949-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 133-327949

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 117-287316)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polen
Telefon: +48 426160414
E-Mail: przetargi@mpolodz.pl
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpolodz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/15/2019 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Opadów zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/15/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ręcznego sortowania odpadów o kodach z grupy 15,16,17 i 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014.1923).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 117-287316

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

I. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Wstępne potwierdzenie/potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 Pzp w formie Standardowego Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

II. Oferta składana przez wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

muss es heißen:

I. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 Pzp w formie Standardowego Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

II. Oferta składana przez wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie:trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/07/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/07/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: