Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 327975-2016

22/09/2016    S183

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s integriranom pomorskom politikom EU-a (IMP) i zajedničkom ribarskom politikom (CFP)

2016/S 183-327975

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F — Resources
Poštanska adresa: J-99
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ms Dora Correia — Acting Director
E-pošta: mare-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Poštanska adresa: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Mjesto: Vigo (Pontevedra)
NUTS kod: ES ESPAÑA
Poštanski broj: 36201
Država: Španjolska
E-pošta: cei201302@efca.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.efca.europa.eu
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s integriranom pomorskom politikom EU-a (integrated maritime policy — IMP) i zajedničkom ribarskom politikom (common fisheries policy — CFP)

Referentni broj: MARE/2016/11.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77700000 Usluge vezane za ribarstvo
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je okvirnog ugovora pomoći u objašnjenju, promicanju, provođenju i razvoju integrirane pomorske politike i zajedničke ribarske politike, kao i u jačanju svijesti javnosti o ciljevima, pitanjima i inicijativama u navedenim područjima. Ovaj će okvirni ugovor o uslugama također obuhvaćati usluge za Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća (EASME) i za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva (EFCA).

Poziv na nadmetanje obuhvaća sljedeće zadatke i usluge:

A) osmišljavanje, provedba i izvješćivanje o informacijskim i komunikacijskim kampanjama;

B) zadaci uređenja, stvaranje sadržaja i razvoj komunikacijskih materijala i upravljanje podatkovnim bazama za distribuciju informacijskog materijala i ostale svrhe;

C) audiovizualne usluge;

D) podrška digitalnoj komunikaciji i mrežnim aktivnostima;

E) organizacija sudjelovanja u događanjima i na sajmovima;

F) podrška medijskim odnosima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis nabave:

Europska komisija, koju u svrhu ovog poziva na nadmetanje predstavlja Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo, želi sklopiti višestruki okvirni ugovor u kaskadi za informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s integriranom pomorskom politikom (IMP) i zajedničkom ribarskom politikom (CFP) Europske unije. Višestruki okvirni ugovor u kaskadi bit će sklopljen s najviše 2 ponuditelja koji su najbolje rangirani.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Trajanje ugovora je 12 mjeseci i počinje vrijediti od datuma na koji ga je potpisala zadnja ugovorna strana, s najviše 3 automatska obnavljanja za svako razdoblje od 12 mjeseci, odnosno do najdužeg trajanja od 48 mjeseci, osim ako jedna od strana nije poslala pisanu obavijest.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Zajednička ribarska politika (CFP), integrirana pomorska politika (IMP), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund — EMFF).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/11/2016
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/11/2016
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Javno otvaranje ponuda održat će se na sljedećoj adresi: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (metro station: Maelbeek/Maalbeek), BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju kako je prethodno navedeno. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: mare-tenders@ec.europa.eu U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2016