Supplies - 32799-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Cheese products

2022/S 015-032799

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Postal address: ul. Mączna 3
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-131
Country: Poland
Contact person: Weronika Jakimowicz
E-mail: weronika.jakimowicz@mcus.pl
Telephone: +48 713769937
Fax: +48 713769900
Internet address(es):
Main address: www.mcus.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: pomoc społeczna
I.5)Main activity
Other activity: pomoc społeczna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Reference number: MCUS.DZP.373-22/2021
II.1.2)Main CPV code
15540000 Cheese products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 15540000-5 - Produkty serowarskie, 15511000-3 – Mleko, 15512000-0 – Śmietana, 15530000-2 – Masło, 15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji określają:

1) Kalkulacja cenowa (Załącznik Nr 2 do SWZ);

2) Projekt umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 643 882.04 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15511000 Milk
15512000 Cream
15530000 Butter
15551000 Yoghurt and other fermented milk products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław, ul. Karmelkowa 25.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 15540000-5 - Produkty serowarskie, 15511000-3 – Mleko, 15512000-0 – Śmietana, 15530000-2 – Masło, 15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji określają:

1) Kalkulacja cenowa (Załącznik Nr 2 do SWZ);

2) Projekt umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

3. Dostawy będą się odbywały zgodnie z załączoną Ofertą (Załącznik nr 1 do umowy) i Kalkulacją cenową (Załącznik nr 2 do umowy).

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - korygowanie dostaw przez Zamawiającego może nastąpić w przeddzień dostawy do godz. 12:00 na podstawie pisemnych zamówień składanych Wykonawcy faxem lub droga elektroniczną

(e-mail). Przez korygowanie dostaw rozumie się zmniejszenie lub zwiększenie wcześniej zamówionego towaru.

5. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy.

4. Dostawa towaru następować będzie na podstawie pisemnych zamówień, składanych Wykonawcy przez Zamawiającego (Dietetyk/Magazynier) faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) nie później niż jeden dzień przed terminem dostawy do godz. 09:00. W zamówieniu Zamawiający wskaże rodzaj, ilość oraz termin dostawy zamawianego towaru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawianego towaru codziennie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem niedziel i świąt, między godziną 3:00 a 4:00 rano do magazynu żywnościowego mieszczącego się w DPS przy ul. Karmelkowej 25.

7. W wyjątkowych przypadkach, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym (np. drogą elektroniczną) termin i czas dostawy może być zmieniony.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonego w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2 do umowy). Towar niespełniający warunków jakości lub nieodpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na towar wolny od wad/ zgodny z opisem przedmiotu zamówienia na własny koszt, niezależnie od możliwości zastosowania przez Zamawiającego sankcji określonych w § 13 umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jakość jogurtu / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-518491
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego
Postal address: Handlowa 4
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-399
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 643 882.04 PLN
Total value of the contract/lot: 748 165.54 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022