Dienstleistungen - 327991-2019

12/07/2019    S133

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií

2019/S 133-327991

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 235-537557)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50349287
Poštová adresa: Štefánikova
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 811 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
E-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefón: +421 220928102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenčné číslo: 416762
II.1.2)Hlavný kód CPV
72222300 Služby informačných technológií
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/07/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 235-537557

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 22/07/2019
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 12/08/2019
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kľúčový expert č. 3 IT Architekt

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy a návrhu informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalentného riešenia) v cloudovom prostredí; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát s minimálnou úrovňou TOGAF Certified alebo ekvivalent;

d)platný certifikát s minimálnou úrovňou SOA Professional alebo ekvivalent;

má byť:

Kľúčový expert č. 3 IT Architekt

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy a návrhu informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalentného riešenia); túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát s minimálnou úrovňou TOGAF Certified alebo ekvivalent; túto podmienku účasti záujemca preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu;

d)platný certifikát s minimálnou úrovňou SOA Professional alebo ekvivalent; túto podmienku účasti záujemca preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.

Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí.

má byť:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov.

Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom a aspoň jeden z týchto projektov bol zameraný na oblasť implementácie SW komponentov Talend MDM (Master Data Management) a/alebo Talend DQ (Data Quality), alebo ekvivalentných SW komponentov;

má byť:

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.

Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kľúčový expert č. 6 Hlavný vývojár - IT Programátor

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti softvérového vývoja;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť zabezpečenia riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalent) v cloudovom prostredí;

má byť:

Kľúčový expert č. 6 Hlavný vývojár - IT Programátor

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti softvérového vývoja; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť zabezpečenia riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalent); túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: