Supplies - 32802-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2022/S 015-032802

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PROKURATURA KRAJOWA
National registration number: 5213725847
Postal address: Postępu 3
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Bień
E-mail: katarzyna.bien@prokuratura.gov.pl
Telephone: +48 1251390
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych do baz danych elektronicznych systemów informacji prawnej (ESIP).

Reference number: 1001-10.261.11.2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Część I - Dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) zgodnie z OPZ dla Części I

Część II - Dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) zgodnie z OPZ dla Części II

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 634 012.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) zgodnie z OPZ dla Części I.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Prokuratura krajowa

ul. Postępu 3,

02-676 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) w wersji serwerowej (intranetowej) oraz w wersji on-line oraz zapewnienie scentralizowanego dostępu do elektronicznych baz prawnych prokuratorom, urzędnikom i innym pracownikom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury co najmniej do:

a. aktów prawnych prawa obowiązującego,

b. monitora polskiego,

c. dzienników urzędowych,

d. aktów prawa miejscowego,

e. aktów prawa europejskiego,

f. orzecznictwa sądów, administracji i wzorów pism urzędowych,

g. odniesień do piśmiennictwa i bibliografii prawniczej,

h. komentarzy i monografii,

i. systemów prawa procesowego, cywilnego, karnego i pracy,

j. funkcjonalności przyspieszającej i usprawniającej czytanie treści,

k. dedykowanych treści wspomagających pracę pracowników wymiaru sprawiedliwości,

l. funkcjonalności ułatwiających wyszukiwanie i analizę orzecznictwa,

m. interaktywnych schematów wspomagających przebieg czynności uczestników postępowania w obszarach prawa cywilnego, handlowego, karnego, pracy, administracyjnego, budownictwa i ochrony środowiska, procedur podatkowych i ochrony zdrowia,

n. czasopism specjalistycznych,

o. specjalistycznych materiałów w zakresie ochrony danych osobowych,

p. specjalistycznych materiałów w zakresie zamówień publicznych,

q. specjalistycznych materiałów w zakresie księgowości

r. specjalistycznych materiałów w zakresie kadr,

s. systemu weryfikacji podmiotów i osób,

t. przetłumaczonych na język angielski, niemiecki i rosyjski wybranych aktów prawnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) zgodnie z OPZ dla Części II.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Prokuratura krajowa

ul. Postępu 3,

02-676 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych, niewyłącznych i nieprzenośnych licencji dostępowych bazy danych elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP) w wersji serwerowej (intranetowej) oraz w wersji on-line oraz zapewnienie scentralizowanego dostępu do elektronicznych baz prawnych prokuratorom, urzędnikom i innym pracownikom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury co najmniej do:

a. aktów prawnych prawa obowiązującego,

b. monitora polskiego,

c. dzienników urzędowych,

d. aktów prawa miejscowego,

e. orzecznictwa wraz z komentarzem

f. aktów prawa europejskiego,

g. orzecznictwa sądów, administracji i wzorów pism urzędowych oraz formularzy

h. komentarzy i monografii,

a. odniesień do piśmiennictwa i bibliografii prawniczej,

i. czasopism specjalistycznych,

j. funkcji i narzędzi wspomagających.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-576844
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: I
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Postal address: Przyokopowa 33
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-208
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 140 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 008 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: II
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wydawnictwo C.H.Beck sp z o.o.
Postal address: Bonifraterska 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-203
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 400 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 626 012.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022