Dienstleistungen - 328063-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Maribo: Dienstleistungen der Feuerwehr und von Rettungsdiensten

2019/S 133-328063

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lolland Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29188572
Postanschrift: Jernbanegade 7
Ort: Maribo
NUTS-Code: DK
Postleitzahl: 4930
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Steen Hjelm Sørensen
E-Mail: stehs@lolland.dk
Telefon: +45 54676873

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/110100273.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://lolland.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/110100273.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/110100273.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Varetagelse af det akutte operative beredskab i Lolland-Falster Brandvæsens dækningsområde (LollandKommune og Guldborgsund Kommune)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75250000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lolland-Falster Brandvæsen ønsker at indgå en 4-årig kontrakt med optioner på forlængelse i 3 perioder af 2 år, om varetagelse af det akutte operative beredskab i Lolland-Falster Brandvæsens dækningsområde (Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune) inklusive varetagelse af vagtcentralydelser. Det er ud fra Lolland-Falster Brandvæsens markedskendskab den umiddelbare vurdering, at Lolland-Falster Brandvæsensnuværende leverandør, Falck Danmark A/S, er den eneste aktør på markedet, der vil kunne løfte kontrakten med ikrafttræden den 1.1.2020. Lolland-Falster Brandvæsen ønsker imidlertid med nærværende "lightudbudsbekendtgørelse" at åbne op for, at andre potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i kontrakten og deltage i en tilbuds-/ forhandlings-procedure omkring tildelingen af kontrakten.

Tryk her https://permalink.mercell.com/110100273.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 222 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251000
75251100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK022
Hauptort der Ausführung:

Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontrakten udbydes som en "light-ydelse" i henhold til udbudslovens afsnit III. Den udbudte kontrakt træder i kraft den 1.1.2020 med en løbetid på 4 år samt option på forlængelse i 3 perioder af 2 år. Dvs. en samlet mulig løbetid på op til 10 år. Den i udbudsbekendtgørelsen anførte kontraktværdi er udtryk for den anslåede værdi over den samlede 10-årige periode (inklusive optionsperioderne). Kontrakten omfatter det akutte operative beredskab i Lolland-Falster Brandvæsens dækningsområde inklusive vagtcentralydelser. Der er tale om alle udkald, der i henhold til beredskabsloven skal afgå indenfor 5 minutter i forbindelsen med brand,redning og miljø, og som Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i deres risikobaserede dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen har besluttet henhører til dette. En nærmere beskrivelse kan findes i planen for risikobaseret redningsberedskab for Lolland-Falster Brandvæsen. Den udbudte kontrakt varetages i dag af Falck Danmark fra stationer i: Gedser (kommunal ejendom, som Falck Danmark lejer sig ind i), Nykøbing F. (ejendom ejet af Falck Danmark), Stubbekøbing (kommunal ejendom, som Falck Danmark lejer sig ind i), NørreAlslev (ejendom ejet af Falck Danmark), Sakskøbing (ejendom ejet af Falck Danmark), Nysted (ejendom ejet af Falck Danmark), Rødby (ejendom ejet af Falck Danmark), Maribo (ejendom ejet af Falck Danmark) og Nakskov (ejendom ejet af Falck Danmark).

Lolland-Falster Brandvæsen forpligter sig til at overtage køretøjer og materiel efter kontraktudløb. De nærmere vilkår herfor vil indgå i udbuds-/forhandlingsgrundlaget.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 222 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 120
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Den anførte kontraktperiode på 120 måneder er inklusive optionerne på forlængelse i 3 perioder af 24 måneder.

Den anførte anslåede værdi på 222 000 000 DKK er udtryk for den politisk besluttede budgetramme over en 10-årig periode.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Virksomheder, der har interesse i at deltage i en tilbuds- og forhandlingsproces omkring kontrakten, skal inden ansøgningsfristens udløb fremsende:

1) Kopi af virksomhedens seneste årsrapport alt. en revisorerklæring med relevante nøgletal som dokumentation for, at virksomheden har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven;

2) Referenceliste med angivelse af tilsvarende kontrakter udført inden for de seneste 5 år som dokumentation for, at virksomheden har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven. Listen bør indeholde oplysninger om:

a) ordregiver b) kontraktens omfang c) kontraktperiode d) kontraktværdi e) ordregivers kontaktoplysninger. Det er et minimumskrav, at virksomheden kan fremvise minimum én reference, der omfangsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt. Inden kontraktindgåelse vil vindende tilbudsgiver blive anmodet om at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verfahren, das Verhandlungen einschließt
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Såfremt mere end én egnet virksomhed tilkendegiver sin interesse i kontrakten og prækvalificeres, vil Lolland-Falster Brandvæsen stille et materiale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. Lolland-Falster Brandvæsen forventer herefter at gennemføre én eller flere forhandlingsrunder med henblik på tildeling af kontrakten. I tilfælde af at kun én interesse tilkendegivelse forbeholder Lolland-Falster Brandvæsen sig at forhandle direkte.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 15/08/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019