Dienstleistungen - 328064-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung

2019/S 133-328064

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postanschrift: Al. Mickiewicza 30
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Michał Długoń
E-Mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Fax: +48 126173363

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.agh.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.agh.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.agh.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeprowadzenia 2 dniowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Szkolenie realizowane w ramach projektu Zintegrowany Pro

Referenznummer der Bekanntmachung: Kc-zp.272-385/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80570000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 2 dniowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Szkolenie realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-385/19.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

AGH Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 2 dniowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Szkolenie realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-385/19.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 04/11/2019
Ende: 30/11/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa POWR.03.05.00-00-Z307/17, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od 4.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

A/ Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

B/Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Cena — 60 %; Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia — 40 %

C/O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

Niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Ciąg dalszy informacji dot. warunków udziału w postępowaniu w pkt VI.3 Ogłoszenia .

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Zgodnie z art. 138g Pzp w postępowaniach, w których przedmiotem zamówienia są usługi społeczne stosuje się przepisy działu III rozdziału 6 ustawy Pzp. W procedurze przewidziano dodatkowo stosowanie następujących przepisów ustawy Pzp: art. 17 i 18, działu I rozdz. 2a, działu II rozdz. 5, działu V rozdz. 3 oraz działu VI, art. 89, 95 ust. 2; odpowiednio stosuje się art. 11–11c, art. 22–22d, art. 24, 29–30b, art. 32–35, art. 93 Pzp. Szczegółowe informacje dot. procedury określono w SIWZ.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. informacji dotyczących warunków udziału w postępowaniu:

— Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zleceniodawca uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Zleceniobiorca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym trenerem, który posiadającym łącznie:

— wykształcenie wyższe magisterskie,

— przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 (dwa) szkolenia wraz z egzaminem w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu zrealizowanych usług (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi, metodą spełnia — nie spełnia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

A. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy;

3) dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

B. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://EProPublico.pl/.

Forma dokumentów:

a) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

c) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

d) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

C. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224584740
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224584740
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019