Bauleistung - 328096-2019

12/07/2019    S133    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2019/S 133-328096

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Wawrzyniak
E-Mail: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl
Telefon: +48 616332420
Fax: +48 616332420

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.plk-sa.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zamowienia.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
Postanschrift: al. Niepodległości 8
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 61-875
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Wawrzyniak
E-Mail: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl
Telefon: +48 616332420
Fax: +48 616332420

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zamowienia.plk-sa.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie infrastrukturą kolejową

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIIŚ 5.1-19.4 pn.: Poprawa stanu tech. infra. obsługi podróżnych, Etap IV...

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA5d-216-05 -16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia to: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIIŚ 5.1-19.4 pn.: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – Infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIIŚ 2007–2013.

Projekt ma na celu poprawę stanu infrastruktury obsługi pasażerów wraz z dostosowaniem jej do wymagań TSI PRM.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlanych w celu poprawy stanu technicznego peronów w 15 lokalizacjach na 3 liniach kolejowych tj:

— nr 272 Kluczbork – Poznań Gł. (Łęka Opatowska, Słupia, Kępno, Domanin, Solec, Pierzchno)

— nr 353 Poznań Wschód – Skandawa (Gniewkowo, Suchatówka, Papowo Toruńskie, Turzno, Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń, Książki)

— nr 1 Warszawa Zach. – Katowice (Wolbórka)

Przebudowa/modernizacja 22 peronów zlokalizowanych na terenie 3 województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Na 3 liniach kolejowych tj: nr 272 Kluczbork – Poznań Gł., nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz nr 1 Warszawa Zach. – Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.1. Projekt ma na celu poprawę stanu infrastruktury obsługi pasażerów wraz z dostosowaniem jej do wymagań TSI PRM.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlanych w celu poprawy stanu technicznego peronów w 15 lokalizacjach na 3 liniach kolejowych tj:

— nr 272 Kluczbork – Poznań Gł. (Łęka Opatowska, Słupia, Kępno, Domanin, Solec, Pierzchno)

— nr 353 Poznań Wschód – Skandawa (Gniewkowo, Suchatówka, Papowo Toruńskie, Turzno, Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń, Książki)

— nr 1 Warszawa Zach. – Katowice (Wolbórka)

Przebudowa/modernizacja 22 peronów zlokalizowanych na terenie 3 województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie.

Zakres modernizacji to:

— przebudowa peronów wraz z wykonaniem odwodnienia z dojściem przez tory osłoniętym rogatkami lub labiryntem;

— wymiana nawierzchni torowej w obrębie przebudowywanych peronów;

— wymiana oświetlenia na peronach oraz dojściach;

— przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na peronach i dojściach;

— budowa wind i kładki dla pieszych na dwupoziomowej stacji Kępno;

— przebudowa dojść do peronów (zabezpieczenie labiryntem lub rogatką);

— wymiana nawierzchni drogowej na przejazdach z budową chodnika;

— korekta lokalizacji czujników wyłączających i sygnalizatorów drogowych i napędów rogatkowych w związku z poszerzeniem przejazdu;

— wymiana nagłośnienia i oświetlenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt POIiŚ 5.1-19.4 ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uwaga odnośnie pkt II.1.1 niniejszego ogłoszenia — pełna nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIIŚ 5.1-19.4 pn.: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – Infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIIŚ 2007–2013.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

8. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 8.2 i 8.6. IDW.

8.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

8.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

8.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 8.1 IDW.

8.3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3.1 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

UWAGA: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie- w tym poszczególne sekcje nie przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia. Prosimy nie sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

8.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 (dwóch) peronów kolejowych dwukrawędziowych o długości min. 200 metrów (każdy z peronów) – zlokalizowanych na stacji kolejowej;

b) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 (dwóch) peronów kolejowych jednokrawędziowych o długości min. 150 metrów (każdy z peronów);

c) Budowa lub Przebudowa nawierzchni torowej, na linii kolejowej zelektryfikowanej, gdzie długość budowanych lub przebudowanych torów wynosiła co najmniej 500 metrów.

Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.1 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7.1, 9.7.2 i 9.7.3 IDW.

8.6.2. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Kierownik Budowy - 1 osoba - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. DOŚWIADCZENIE- posiada łącznie co najmniej dwa [2] lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej

— w ciągu ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej dwanaście [12] miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji co najmniej jednej [1] inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej każda.

Główny Projektant - Koordynator – 1 osoba- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. DOŚWIADCZENIE- - co najmniej 2 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jedną usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany lub wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) Infrastruktury kolejowej. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.2 a) IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7.5 IDW.

b) Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia:

a. co najmniej 1 szt. – profilarka torowiska,

b. co najmniej 1 szt. – lokomotywa n/t (normalnotorowa)spalinowa,

c. co najmniej 4 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem,

d. co najmniej 1 szt. – podbijarka torowa,

e. co najmniej 1 szt. - zgarniarka tłucznia,

f. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

g. co najmniej 2 szt. – wagon samowyładowczy,

h. co najmniej 2 szt. – zagęszczarka gruntu,

i. co najmniej 1 szt. – naprężascz hudrauliczny do naciągania szyn,

j. co najmniej 2 szt. – zestaw do spawania szyn

k. co najmniej 1 szt. – oczyszczarka tłucznia.

UWAGA: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie- w tym poszczególne sekcje nie przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia. Prosimy nie sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.2 b) IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7.4 IDW.

8.6.3. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 26.000.000,00 PLN (dwadzieścia sześć milionów PLN),

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN (sześć milionów PLN).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.3 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7.6 - 9.7.8 IDW.

8.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

8.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu zgodnie z zapisami pkt 24 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

8.10. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

9.1. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW.

Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

UWAGA:W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie Sekcji α (alfa) w Części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w Części IV Jednolitego Dokumentu.

UWAGA: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie- w tym poszczególne sekcje nie przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia. Prosimy nie sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

9.4. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

9.6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 9.8.1– 9.8.7.

9.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

9.7.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do IDW),

9.7.2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

9.7.3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2,

9.7.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW),

9.7.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW),

UWAGA: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie- w tym poszczególne sekcje nie przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia. Prosimy nie sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

9.7.6. część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

9.7.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

9.7.8. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.6 i 9.7.7.

9.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

9.8.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.8.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.8.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

9.8.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

9.8.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW),

9.8.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW),

9.8.7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9.8.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1– 9.8.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), tj.:

UWAGA: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie- w tym poszczególne sekcje nie przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia. Prosimy nie sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 400 000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy PLN). Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.11.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Umowa będzie rozliczana w PLN (złotych polskich). Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.plk-sa.pl. Regulamin Aukcji elektronicznych dostępny jest na stronie: https://zamowienia.plk-sa.pl w sekcji Regulacje i procedury procesu zakupowego w folderze pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, Poznań, al. Niepodległości 8,duża sala konferencyjna (I piętro) nr 242 B.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3. Jeżeli w Postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy.Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy prac i robót dla przedmiotowego zadania (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania robót budowlanych):

• wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania robót budowlanych

• w następujących branżach: peronów i elementów ich zagospodarowania, torowej, drogowej, elektroenergetycznej do 1 kV, elektroenergetycznej powyżej 1 kV, sanitarnej, sieci trakcyjnej, kolizji teletechnicznych i srk oraz roboty towarzyszące

Roboty budowlane (oraz prace) w ramach zamówienia podobnego mogą dotyczyć jednej branży lub kilku jednocześnie, które udzielane będą w przypadku:

— narzucenia przez wydane decyzje administracyjne zmiany zakresu inwestycji,

— zatwierdzonej technologii wykonania robót budowlanych (np. skracającej czas trwania robót), która będzie wymagała zmiany dokumentacji,

— zmian obowiązującego prawa, wewnętrznych instrukcji oraz dyspozycji Zarządu mających wpływ na dalszą realizację projektu,

— konieczności rozszerzenia projektu lub powiązania z innymi projektami bądź wydzielenia części zakresu projektu.

5. UWAGA: Ogłoszenie Sekcja IV. 2.6 wymaga podania terminu w miesiacach- gdzie zaznaczono 2 m-ce. Prawidłowy termin związania ofertą to 60 dni.

6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

7. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

8. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 32 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II niniejszej SIWZ.

9. UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia - szczegółowe informacje dotyczące, w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzaju i formy dokumentów, kryteriów oceny, aukcji oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: http://zamowienia.plk-sa.pl [podanej również w sekcji I.30 Komunikacja]

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

11. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formie danych pdf. i podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto ePuap.

12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu - dostępnej na miniPortalu pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.

13. Za termin przekazania oferty i innych dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą przyjmuje się termin ich przekazania na ePuap.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

22.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

22.2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

22.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

22.6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

22.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5. i 22.6. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcz przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019