Építési beruházás - 328114-2019

12/07/2019    S133

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2019/S 133-328114

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közúti-vasúti (villamos)vágányok építése, javítása

Hivatkozási szám: EKR000123932019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés előregyártott vasbeton elemes, ragasztott, sínkörülöntéses villamos vágányok építése, javítása tárgyban.

Nem építési engedély köteles. A megvalósításhoz a BKV Zrt. 29/2018. sz. Részl. Techn. Utasítás rendelkezésre áll. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége. Az elvégzendő főbb feladatok: Fenntartási jellegű munkák; Építési munkák; Forgalomtechnika; Áramellátáshoz és jelzőberendezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése

A feladatok részletezése, a tervezett mennyiségek és részletes műszaki követelmények a Közbeszerzési Dokumentumokban (a továbbiakban: KD). A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek,melyek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében megrendelésre kerülő mennyiségek a tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 689 657 280.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. villamos vágányhálózata az egyes Megrendelésekben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Előregyártott vasbeton elemes, ragasztott, sínkörülöntéses villamos vágányok építése, javítása

Főbb mennyiségek: 1 és 2 vágányos egy.vb. elemes (SBST18), tömbsínes, sínkörülöntéses vágány építése 5200 vfm; 1 és 2 vágányos egy.vb. elemes (SBST35), sínkörülöntéses vágány építése 59R2/67R1 sínnel 1660 vfm; 1 és 2 vágányos egy.vb. elemes (SBST35), sínkörülöntéses vágány építése 49E1 sínnel 875 vfm. Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a KD részét képező 29. sz. Részletes Techn.i Utasítás, és az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a KD-okban meghatározott tervezési feladat alatt az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján kiviteli tervek (helyszíni adaptációs), valamint forg. technikai tervek elkészítését érti, az építőip. kivit. tev.ről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. előírásai szerint.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46.§ (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

— Ajánlattevőnek (AT) be kell mutatnia a teljesítéshez szükséges főbb anyagokat (kiöntő anyagok, előregyártott vb. elemek, sínek) biztosító szállítói hátterét. AT-nek a szakmai ajánlatában a főbb anyagokat biztosító szállító partnerekkel kötött szállítói előszerződéseket, vagy a szállítók rendelkezésre állási nyilatkozatát kell benyújtania. A benyújtott dokumentumoknak a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan kell érvényesnek lenniük,

— Amennyiben AT az M/2./a szakmai alkalmassági feltételként minimálisan előírt feltételeken túl többletmegajánlást tesz, a vállalás alátámasztására szakmai ajánlatának részeként be kell nyújtania az útmutatóban részletezett dokumentumokat,

— AT köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

AT-nek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

— arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésig a tevékenységet ellátó dolgozó(k) rendelkezni fognak a 19/2011. (V.21.) NFM rend. szerinti érvényes - a helyi pályahálózatra vonatkozó - „Infrastruktúra - egyszerűsített forgalmi (F.1-F.2 Jelzési és Forgalmi Utasítás) vizsgával,

— arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy AK a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják;

*amennyiben AK - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy AK a megrendelés kézbesítésétől számítva 60 nap felkészülési időt biztosít,

— arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog minősítő laborral kötött előszerződéssel,

— az általa vállalt jótállási határidőról, amely nem lehet kevesebb, mint 24 hónap,

— AK honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az AK-nek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám részszempontonként: 0-10.

Az értékelés módszere:

— 1. és 2. részszempont: egyenes arányosítás

— 3. részszempont: fordított arányosítás

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben a Mindösszesen ajánlati ár (Ft/48 hónap) a legalacsonyabb.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 038-086668
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-422/178
Elnevezés:

Közúti-vasúti (villamos) vágányok építése,javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99057806
Postai cím: Cinkotai út 109.2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: info@feratil.com
Telefon: +36 14670044
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 689 657 280.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Forgalomtechnikai tervezések

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

FERATIL Kft. Budapest, Cinkotai út 109. 2. em. 11. adószám: 12198467242

Swietelsky Vasúttechnika Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. adószám:14564477218

VASÚTÉPÍTŐ és KARBANTARTÓ Zrt. 1152 Budapest, Szilas park 4. adószám: 13649564242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2019