Leveringen - 328134-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Elektriciteit

2019/S 133-328134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6017177000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenske železnice, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5142733000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6017274000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6017231000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fersped, mednarodna špedicija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5069084000
Postadres: Parmova ulica 37
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fersped.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5865824000
Postadres: Zaloška cesta 217
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sz-vit.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5824290000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sz-zip.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SŽ - železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Nationaal identificatienummer: 5143004000
Postadres: Ob zeleni jami 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sz-zgp.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SŽ - železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Nationaal identificatienummer: 5142881000
Postadres: Hladilniška pot 28
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sztiskarna.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kamnolom Verd, podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1278061000
Postadres: Verd 145
Plaats: Vrhnika
NUTS-code: SI
Postcode: 1360
Land: Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kamnolom-verd.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314787/Dobava_električne_energije.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11183
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava električne energije

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava električne energije družbam Slovenskih železnic, z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki znaša najmanj 50 %.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava električne energije, z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki znaša najmanj 50 %

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 5.8.2019 09:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019