Leveringen - 328134-2019

12/07/2019    S133    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Elektriciteit

2019/S 133-328134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
6017177000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Slovenske železnice, d.o.o.
5142733000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
6017274000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
6017231000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.1)Naam en adressen
Fersped, mednarodna špedicija, d.o.o.
5069084000
Parmova ulica 37
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fersped.si/

I.1)Naam en adressen
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
5865824000
Zaloška cesta 217
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sz-vit.si/

I.1)Naam en adressen
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
5824290000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sz-zip.si/

I.1)Naam en adressen
SŽ - železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
5143004000
Ob zeleni jami 2
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sz-zgp.si/

I.1)Naam en adressen
SŽ - železniška tiskarna Ljubljana d.d.
5142881000
Hladilniška pot 28
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sztiskarna.si/

I.1)Naam en adressen
Kamnolom Verd, podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
1278061000
Verd 145
Vrhnika
1360
Slovenië
Contactpersoon: Slobodanka Rosić
Telefoon: +386 12914439
E-mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kamnolom-verd.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314787/Dobava_električne_energije.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11183
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava električne energije

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava električne energije družbam Slovenskih železnic, z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki znaša najmanj 50 %.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava električne energije, z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki znaša najmanj 50 %

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 5.8.2019 09:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019