Lieferungen - 328138-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Oradea: Zugüberwachungssystem

2019/S 133-328138

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oradea Transport Local S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO63483
Postanschrift: Str. Atelierelor nr. 12
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111
Postleitzahl: 410542
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Viorel Mircea Pop
E-Mail: achizitii@otlra.ro
Telefon: +40 259423245
Fax: +40 259426010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.otlra.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare pentru „Modernizarea Sistemului de localizare automată a vehiculelor – AVL (Automatic Vehicle Location) și a sistemului de informare pasageri (co [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 8213
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34943000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Modernizarea Sistemului de localizare automată a vehiculelor – AVL (Automatic Vehicle Location) si a sistemului de informare pasageri (componenta 1)” și „Modernizare sistem e-tiketing bazat pe o solutie tip ABT (Account Based Ticketing) (componenta 2)” la nivelul retelei publice de transport operata de Oradea Transport Local S.A. prin furnizare sistem de localizare automată a vehiculelor (AVL) și de informare a călătorilor, precum și a unui serviciu de e-ticketing, bazat pe o solutie de tip Account Based Ticketing (ABT).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 558 200.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34970000
63712710
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111
Hauptort der Ausführung:

Oradea, Str. Atelierelor nr. 12.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Modernizarea Sistemului de localizare automată a vehiculelor – AVL (Automatic Vehicle Location) si a sistemului de informare pasageri (componenta 1)” și „Modernizare sistem e-tiketing bazat pe o solutie tip ABT (Account Based Ticketing) (componenta 2)” la nivelul retelei publice de transport operata de Oradea Transport Local S.A. prin furnizare sistem de localizare automată a vehiculelor (AVL) și de informare a călătorilor, precum și a unui serviciu de e-ticketing, bazat pe o solutie de tip Account Based Ticketing (ABT).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de garantie. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul ROHU-390 "lmproving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles" (acronim TRANSBORDER) - pentru „Modernizarea S... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pentru „Modernizare sistem e-tiketing bazat pe o solutie tip ABT Account Based Ticketing) (componenta 2)” sursa de finantare este bugetul propriu al S.C. Oradea Transport Local S.A, plata fiind efectuata pe baza unor rate egale distribuite pe durata a 60 de luni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Toti participantii/ofertantii vor prezenta declaratia conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 odata cu depunerea D.U.A.E (Formular 1.4.).

Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele justificative in cazul ofertantilor straini (pentru care se vor aplica prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale) sunt: certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Referitor la certificatele fiscale pe care operatorii economici le vor depune pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local S.A. sunt urmatoarele:

Consiliul de Administratie al S.C. Oradea Transport Local S.A.:

— Popa Lidia – Presedinte Consiliu de Administratie,

— Popescu Nicolaie – Membru Consiliu de Administratie,

— Faur Nicoleta Anica – Membru Consiliu de Administratie,

— Miclaus Sorin Dan – Membru Consiliu de Administratie,

— Urdea Florin – Membru Consiliu de Administratie,

— Musca Dimitrie Ilie – Membru Consiliu de Administratie,

— Pop Dumitru Gabriel – Membru Consiliu de Administratie.

Persoane care detin functii de decizie in cadrul S.C. Oradea Transport Local S.A. in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare pentru „Modernizarea Sistemului de localizare automata a vehiculelor – AVL (Automatic Vehicle Location) si a sistemului de informare pasageri (componenta 1)” si „Modernizare sistem e-ticketing bazat pe o solutie tip ABT (Account Based Ticketing) (componenta 2)” la nivelul retelei publice de transport operata de Oradea Transport Local S.A. prin furnizare sistem de localizare automata a vehiculelor (AVL) si de informare a calatorilor, precum si a unui serviciu de e-ticketing, bazat pe o solutie de tip Account Based Ticketing (ABT):

— Pop Viorel Mircea – Director General,

— Nica Romeo-Emilian – Director Economic,

— Revnic Adrian – Director Tehnic,

— Popa Diana-Daniela – Sef birou contabilitate-financiar,

— Campeanu Ana – Referent economist,

— Teodorof Mihaela Simona – Sef birou juridic-administrativ,

— Purge Nicoleta – Consilier juridic,

— Tomele Adela-Florina – Consilier juridic,

— Szell Gabriela – Sef birou achizitii aprovizionare,

— Bar Marius-Dan – Expert achizitii publice,

— Teodorof Claudiu-Radu – Sef birou tehnic exploatare,

— Libor Laszlo – Expert elaborare documentatii t [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari similare in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va avea in vedere art. 192 din Legea nr. 99/2016), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de acestia (recomandari, documente constatatoare, copie contracte etc.), din care sa rezulte cel putin un contract de furnizare sistem de localizare automata a vehiculelor (AVL) si/sau serviciu de e-ticketing, bazat pe o solutie de tip Account Based Ticketing (ABT) pentru o flota de minim 100 vehicule cu integrarea computerelor de bord, a validatoarelor, a afisajelor din mijloacele de transport si a afișajelor din statii..

Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, va preciza in clar partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (denumire, date de contact:adresa sediu social, telefon/fax, cod fiscal, reprezentant legal, numar inregistrare la ONRC, dupa caz.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE se face in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor: acordul/acordurile de subcontractare, inclusiv valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate in vederea stabilirii cesiunii de creante; documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare: 25 000 RON, perioada de valabilitate este 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR publicat cu 5 zile calendaristice anterior datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul entitatii contractante, lei RO05RNCB0032046498350001, BCR Oradea sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Retinerea garantiei de participare se va face in conditiile prevazute de art. 43 din HG nr. 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Constituire:

1) In lei (RON), prin scrisoare de garantie bancara sau

2) Instrumente de garantare emise de societati de asigurare, de tip „polita de asigurare” sau

3) Orice alta modalitate conform art. 46 din HG nr. 394/2016 (cu exceptia retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale).

Garantia de buna executie constituita prin formele enumerate mai sus se va prezenta obligatoriu, in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in situatiile prevazute de art. 47 din HG nr. 394/2016.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Entitatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentele depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora;

2) Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordinului nr. 509/2011;

3) La evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare prevederile Ordinului nr.5 09/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 687/2011;

4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa obligatoriu atat in SEAP (SICAP) la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice cat si prin fax (+40 259426010)/email. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP (SICAP), la sectiunea „Intrebari” atasata anuntului de participare;

5) In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (SICAP) in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;

6) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP (SICAP) operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In vederea completarii online a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire (in functie de calitatea pe care acestia o au in respectiva procedura de atribuire – ofertant, tert sustinator, subcontractant), se va consulta ghidul de utilizare DUAE disponibil în SICAP;

7) Notă. Incheierea contractului de achizitie publica pentru ambele componente este conditionata de incheierea contractului de finantare a proiectului ROHU-390 „lmproving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles” (acronim TRANSBORDER) implementat de S.C. Oradea Transport Local S.A. in cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg VA România-Ungaria 2014-2020 sau de identificarea de surse de finanțare pentru acest obiectiv de investitii de catre entitatea contractanta. Entitatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare sau prin alocarea de fonduri din surse proprii sau legal constituite, conform mentiunilor de mai sus. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din surse proprii sau legal constituite conform mentiunilor din prezenta sectiune, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca entitatea contractanta si/sau finantatorul nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca entitatea contractantă si/sau finantatorul au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri isi asuma intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia aplicarii clauzei. Perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 1 an de la data stabilirii ofertantului castigator. Invederam ofertantilor obligatia de a-si prelungi valabilitatea ofertei cu luarea in considerare a acestei prevederi, la simpla solicitare a entității contractante, daca aceasta se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre un act al autorității contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic Administrativ
Postanschrift: Str. Atelierelor nr. 12
Ort: Oradea
Postleitzahl: 410542
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@otlra.ro
Telefon: +40 259423245
Fax: +40 259426010

Internet-Adresse: www.otlra.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019