Supplies - 32814-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 015-032814

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 141032404
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

Numer referencyjny: 43/21/PN
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 187 761.93 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
31213300 Szafy kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy i instalacji elementów infrastruktury / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystanie z prawa opcji obejmującego demontaż, transport, instalację i ponowne uruchomienie zakupionej Infrastruktury w nowym miejscu. Planowana nowa lokalizacja znajdować się będzie w obrębie administracyjnym miasta Warszawy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 159-419869
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT SYSTEMS AND SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5272605731
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-993
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 124 236.49 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 187 761.93 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022