Leveringen - 328146-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Eisenstadt: Vaste brandstoffen

2019/S 133-328146

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Energie Burgenland Wärme und Service GmbH
Postadres: Kasernenstraße 9
Plaats: Eisenstadt
NUTS-code: AT11
Postcode: 7000
Land: Oostenrijk
E-mail: einkauf@energieburgenland.at
Telefoon: +43 57770-1750
Fax: +43 57770-1903

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.energieburgenland.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.energieburgenland.at/NetServer/index.jsp
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pelletslieferung bis 2024

Referentienummer: 6018-2019-0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Pellets gem. EN 14961-2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Nord – Pelletspreis lose pro Tonne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Nord – Entladepauschale

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Mitte – Pelletspreis lose pro Tonne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Mitte – Entladepauschale

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Süd – Pelletspreis lose pro Tonne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los Süd – Entladepauschale

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RV Pelletslieferung bis 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Laut Teilnahmeantrag

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Siehe Unterlagen, welche vorrangig auf der Vergabeplattform https://vergabe.energieburgenland.at/ anzufordern sind.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Burgenland, Landhaus-Neu, Eingang Waschstattgasse
Postadres: Europaplatz 1
Plaats: Eisenstadt
Postcode: 7000
Land: Oostenrijk
E-mail: verwaltungsgericht@bgld.gv.at
Telefoon: +43 2682-66811-1100
Fax: +43 2682-66811-1177
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Burgenland,Landhaus-Neu,Eingang Waschstattgasse
Postadres: Europaplatz 1
Plaats: Eisenstadt
Postcode: 7000
Land: Oostenrijk
E-mail: verwaltungsgericht@bgld.gv.at
Telefoon: +43 2682-66811-1100
Fax: +43 2682-66811-1177
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019