Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 328156-2017

22/08/2017    S159

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τακτικές και έκτακτες προμήθειες ανθών και συναφείς υπηρεσίες

2017/S 159-328156

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Coordination Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τακτικές και έκτακτες προμήθειες ανθών και συναφείς υπηρεσίες.

Αριθμός αναφοράς: UCA 17/056.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
03121210 Άνθινες διατάξεις - QA11
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με 3 αναδόχους για την τακτική και έκτακτη προμήθεια ανθών και συναφείς υπηρεσίες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03121200 Κομμένα άνθη
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούν να συνάψουν διοργανική σύμβαση-πλαίσιο με 3 αναδόχους για:

— την παράδοση τακτικών ανθοδιακοσμήσεων (εβδομαδιαίως και μηνιαίως) για τους χώρους υποδοχής και εκπροσώπησης και για τα επίσημα γεύματα ή γεύματα εργασίας,

— την παράδοση έκτακτων ανθοδιακοσμήσεων, σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις,

— την παράδοση ad hoc παραγγελιών για ανθοδέσμες ή τριαντάφυλλα σε έκτακτες εκδηλώσεις,

— την παράδοση στεφανιών/ανθοδεσμών κηδείας.

Η ανθοδιακόσμηση περιλαμβάνει φρέσκα άνθη κομμένα και μη κομμένα, τακτοποιημένα κυρίως σε συνθέσεις, ανθοδέσμες, δημιουργίες, συνθέσεις τραπεζιών ή μικρές διακοσμήσεις τραπεζιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

η εν λόγω σύμβαση έχει μέγιστη αρχική διάρκεια 24 μηνών.

Προβλέπονται 2 ανανεώσεις 12 μηνών η καθεμία για μέγιστη συνολική διάρκεια 48 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε υποχρεωτική επίσκεψη των εγκαταστάσεων. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τους τρόπους πρόσβασης: βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/09/2017
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/09/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να μετατεθεί, βραχυπρόθεσμα, λόγω απρόβλεπτων εκδηλώσεων που δύναται να πραγματοποιηθούν στα κτίρια της Γενικής Γραμματείας την ημερομηνία για την οποία είχε προβλεφθεί αρχικά η αποσφράγιση των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ερωτήσεις/απαντήσεις και παραπομπή στη συγγραφή υποχρεώσεων μέσω της εφαρμογής «eTendering»: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-281-8062
Φαξ: +32 2-2800262
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/08/2017