Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgia-Bruksela: Regularne i jednorazowe dostawy kwiatów oraz usługi powiązane

2017/S 159-328156

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Regularne i jednorazowe dostawy kwiatów oraz usługi powiązane

Numer referencyjny: UCA 17/056.
II.1.2)Główny kod CPV
03121210 Kompozycje kwiatowe - QA11
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zawarcie umowy ramowej z 3 wykonawcami o regularne i jednorazowe dostawy kwiatów oraz usługi powiązane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03121200 Kwiaty cięte
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis zamówienia:

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej i Komisja Europejska zamierzają zawrzeć międzyinstytucjonalną umowę ramową z 3 wykonawcami dotyczącą:

— regularnego (cotygodniowego i comiesięcznego) dostarczania dekoracji kwiatowych do miejsc przyjmowania i reprezentacji oraz na potrzeby posiłków formalnych lub roboczych,

— jednorazowego dostarczania dekoracji kwiatowych podczas posiedzeń Rady Europejskiej lub innych podobnych wydarzeń,

— dostarczania na doraźne zamówienie bukietów lub róż podczas jednorazowych wydarzeń,

— dostarczania wieńców/wiązanek pogrzebowych.

Dekoracja kwiatowa składa się ze świeżych kwiatów ciętych i żywych, ułożonych przede wszystkim w kompozycję, bukiet, aranżację, dekorację na środek stołu lub małe dekoracje stołowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

maksymalny początkowy okres trwania zamówienia wynosi 24 miesiące.

Planuje się 2-krotne wznowienie, każdorazowo na 12 miesięcy, przy czym maksymalny okres zamówienia wyniesie 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekretariat Generalny Rady nie podaje do wiadomości szacunkowej wartości umów. Szacunkowa wielkość zamówienia jest podana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaprasza się oferentów do udziału w obowiązkowej wizycie w miejscu wykonania. Informacje o osobach upoważnionych i zasadach dostępu: zob. zaproszenie do składania wniosków.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. zaproszenie do składania wniosków. Otwarcie ofert może zostać przełożone z niewielkim wyprzedzeniem ze względu na nieprzewidziane wydarzenia odbywające się w budynkach Sekretariatu Generalnego w dniu, który początkowo przewidziano na sesję otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Pytania/odpowiedzi i możliwość zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia poprzez aplikację „eTendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-2800262
Adres internetowy: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017