S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 328158-2017

22/08/2017    S159

Belgicko-Brusel: Systém vzájomnej komunikácie, zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielanie

2017/S 159-328158

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Systém vzájomnej komunikácie, zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielanie.

Referenčné číslo: COMM/DG/AWD/2017/742.
II.1.2)Hlavný kód CPV
32000000 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Audiovizuálne oddelenie Európskeho parlamentu plánuje uzavrieť verejnú zmluvu na dodávku a montáž systému vzájomnej komunikácie, zariadenia na meranie a monitorovanie pre vysielanie a súvisiace služby v Štrasburgu a Bruseli.

Obstarávanie má 2 samostatné časti:

— časť 1: zariadenie vzájomnej komunikácie,

— časť 2: zariadenie na meranie a monitorovanie.

Útvar audiovizuálnych služieb by chcel obnoviť svoje audiovizuálne zariadenia v Štrasburgu a Bruseli s cieľom dosiahnuť nasledovné ciele:

— vymeniť 17-ročnú infraštruktúru v Štrasburgu za novú technológiu,

— predpokladať technický a prevádzkový vývoj v budovách EP v Bruseli,

— umožniť vytvorenie televíznych signálov s vysokým rozlíšením,

— umožniť prechod IP na vysielanie,

— splniť rastúce potreby odborníkov v oblasti médií,

— získať centralizované zariadenie, ako je zariadenie vzájomnej komunikácie, meracie zariadenie, monitorovacie prístroje na oboch pracoviskách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Systém vzájomnej komunikácie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32000000 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FRF11 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg a Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto časti je dodávka systému vzájomnej komunikácie a nového audio prostriedku.

Európsky parlament plánuje obnoviť svoju audio infraštruktúru, a ak je to možné, získať interkom na zjednotenej dopravnej sieti, ktorá tiež umožňuje prepravu audio signálov vysielacej kvality.

Európsky parlament plánuje rozvíjať svoju architektúru interkomu v 3 fázach:

— v prvej fáze sa nasadí štandardný systém interkomu, ktorý pozostáva z matrixov a panelov interkomu v Štrasburgu,

— v druhej fáze sa na pracovisko v Bruseli pridá vzájomné prepojenie a infraštruktúra nového interkomu,

— v tretej fáze sa vykoná migrácia zo štandardného systému interkomu na plný IP systém pomocou štandardu AES67 na prepravu a prípadne s kompatibilitou SMPTE 2110.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

3 obnovenia v trvaní 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Pozri prílohu I k súťažným podkladom (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zariadenie na meranie a monitorovanie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32000000 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FRF11 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg a Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto časti je obstarať audiovizuálne zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielanie na účel:

— merania kvality a validity video-digitálnych signálov s vysokým rozlíšením, audio-digitálnych signálov a IP streamov,

— vytvorenia synchronizačných signálov pre vysielacie zariadenia,

— zobrazovania signálov na vysielacích profesionálnych a spotrebiteľských monitoroch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

3 obnovenia v trvaní 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Pozri prílohu I k súťažným podkladom (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/10/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/10/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, rue Wiertz 60, Jozsef Antall Building, Office 2Q129, 1047 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, to musia potvrdiť e-mailom (avtenders@europarl.europa.eu) najneskôr do 3 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok, s obmedzením svojho zastúpenia na 1 osobu. Pozri podmienky (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/08/2017