Lieferungen - 328165-2019

Submission deadline has been amended by:  414247-2019
12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Estland-Tallinn: Transformatorstationsausstattung

2019/S 133-328165

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elektrilevi OÜ
Nationale Identifikationsnummer: 11050857
Postanschrift: Kadaka tee 63/1
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE
Postleitzahl: 12915
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kadri Leopard
E-Mail: kadri.leopard@elektrilevi.ee
Telefon: +372 5035316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.elektrilevi.ee

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1589744/general-info
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1589744/tenders
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kaiu 35(110)/10 kV alajaama rekonstrueerimine IK1062

Referenznummer der Bekanntmachung: 211349
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31682540
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankemenetlus on välja kuulutatud Kaiu 35(110)/10 kV alajaama rekonstrueerimiseks (IK1062) vastavalt hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel.

NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil".

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31682540
45310000
45231400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankemenetlus on välja kuulutatud Kaiu 35(110)/10 kV alajaama rekonstrueerimiseks (IK1062) vastavalt hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel.

NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil".

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Põhjendatud juhtudel täiendavate tööde tellimise vajadus, mida tellija ette ei näinud, kuid mis on otseselt seotud tellitud töödega, millest tulenevalt muutuvad maksumuse tabeli positsioonid, mahu muudatus ületab reservi. Töö tähtaja pikendamine põhjendatud taotluse alusel, esitada vähemalt 7 päeva enne tähtaja saabumist, v.a kui põhjused tulenevad (all)töövõtjast.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jah, kui hankija soovib rakendada RHS § 49 lg 5 võimalust.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Palume pakkujal võtta osa „Elektrilevi hangete tagasiside küsitlusest“, et saaksime oma hankeid korraldada paremini arvestades pakkujate küsimuste ja ettepanekutega. Teie tagasiside on meile oluline! Küsitlus on leitav https://goo.gl/wJF1PW

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive peab olema mitte väiksem kui 1 000 000 EUR igal aastal. Pakkuja esitab kolme viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

Ühispakkujad ja ühistaotlejad võivad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate või ühistaotlejate vahenditele vastavalt RHS § 103 lõigetes 1–3 ja 7 sätestatud tingimustele. Hankija võib nõuda riigihanke alusdokumentides ühispakkujatelt iga ühispakkuja poolt täidetava hankelepingu osa suuruse ja iseloomu näitamist.

2) Pakkujal peab olema hankelepingu täitmise tagamiseks vähemalt pakkumuse hinnaga võrdsed rahalised vahendid või tal peab olema võimalus neid saada (RHS § 100 lg 1).

3) Pakkuja netovara ei või olla vähem kui pool osa/(aktsia)kapitalist või vähem kui osa/(aktsia)kapitali äriseadustikus sätestatud minimaalne suurus.

4) Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Vastavasisuline volikiri tuleb esitada koos pakkumusega. Volikirjas peab olema ära toodud volitatud esindaja nimi ja iga ühispakkuja kohta vormis nõutud andmed.

5) Pakkuja esitab kinnituse koos esindusõiguse alusega pakkumuse allkirjastaja ning lepingu allkirjastaja kohta ja määrab kontaktisiku lepingu täitmisega seonduvates küsimustes, vajadusel lisades allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi (volikiri), kui allkirjastanud isiku esindusõigus ei nähtu Eesti äriregistri kandest.

6) Pakkuja peab valima maksetähtaja sõlmitavasse lepingusse:

— 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates, või-

— 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates. 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva maksetähtaja valiku korral on edukal pakkuja võimalus liituda Elektrilevi OÜ faktooringprogrammiga. Elektrilevi OÜ faktooringprogrammi ja selles osalemise tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt

(http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/vwFaktooring/1?OpenDocument).

Arve loetakse tasutuks pakkuja arvelduskontole raha laekumise kuupäevast.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja peab olema hanketeate avaldamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud elektrituruseaduse mõistes võrguettevõtjale vähemalt kolm elektriehitustööde lepingut. Pakkuja esitab vormi 8 ja teise lepingupoole kirjaliku kinnituse lepingute nõuetekohase täitmise kohta, hankijale teostatud tööde nõuetekohast täitmist kontrollib hankija ise.

2) Pakkujal kinnitab, et tal on olemas järgmine:

1) töö iseloomule vastavad nõuetekohaste kaitseomadustega isikukaitsevahendid, korrektsed tööriided ja pakkuja logoga märgistused. Elektripaigaldistes, nende juures või lähedal töötades peavad kaitserõivad vastama standardi EN ISO 11612:2018 või samaväärse nõuetele;

2) töö tegemiseks vajaliku väljaõppega personal;

3) töötoimingute eest vastutavaks määratud isikute eesti keele suuline ja kirjalik oskus vähemalt kesktasemele vastav, lülitajatel vähemalt algtasemele vastav;

4) hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õiguseid;

5) töötajad elektritööde teostamiseks hankija elektripaigaldistes, nende juures või lähedal, juhendatud ja nende teadmised kehtivate ohutuseeskirjade, sh „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi” nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta on väljastatud vastavasisulised tunnistused;

6) tulenevalt jäätmeseadusest ohtlike jäätmete käitlemiseks ohtlike jäätmete käitluslitsents. Tavajäätmete käitlemiseks on meil oma tegevuspiirkonnas asuvate maakondade keskkonnateenistuste poolt väljastatud jäätmeload. Nimetatud loa või litsentsi puudumisel on sõlmitud kehtiv leping selliseid dokumente omava isikuga.

3) Pakkuja peab omama tööde teostamiseks vajalike kehtivate õigustega personali (töötoimingu eest vastutavaks määratud isik(ud), töörühma liikmed, lülitaja(d) ja vajadusel muude õigustega personal sõltuvalt töö iseloomust), kes peavad olema kantud EPP keskkonda enne pakkumuste avamist. EPP keskkonda kantud tööde teostamiseks vajaliku personali vastavaid õigusi kontrollib hankija. Pakkuja, kes ei ole liitunud EPP keskkonnaga, peab liituma ning esitama nimekirja nõutud isikutest kellel on vajalikud õigused, enne pakkumuste avamist lähtudes EPP keskkonna kasutajate registreerimise vormist ning dokumendist J3116 „EPP kasutusjuhend partneritele“. Kõigis EPP-ga seotud küsimustes palume edastada info epp@elektrilevi.ee. Nõude täitmata jätmisel on hankijal õigus jätta pakkuja kvalifitseerimata.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Eduka pakkumuse esitanud pakkuja peab esitama 2 (kahe) nädala jooksul hankelepingu sõlmimisest krediidiasutuse poolt väljastatud teostusgarantii („Teostusgarantii vorm“), mis peab olema vähemalt 10 % lepingu kogumaksumusest koos reserviga ja kehtima vähemalt 2 (kaks kuud) pärast töö teostamise lõpptähtaega. Juhul, kui töö teostamise lõpptähtaega poolte kokkuleppel muudetakse, kohustub edukas pakkuja pikendama teostusgarantii kehtivust vastavalt ja esitama pikendatud või uue teostusgarantii hankijale viimase poolt määratud tähtajaks. Teostusgarantii käesolevas punktis nimetatud või viidatud tähtajaks esitamata jätmist loeb hankija hankelepingu oluliseks rikkumiseks.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Pakkuja peab arvestama pakkumust esitades asjaoluga, et arvete maksetähtaeg on järgmine:

1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates või

2) 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates. Käesolevas punktis nimetatud maksetähtaja valimise korral on pakkujal võimalik liituda hankija faktooringprogrammiga. Hankija faktooringprogrammi ja selles osalemise tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt (https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView).

Ettemakseid ei tehta. Tasumine toimub vastavalt teostatud ja hankijale üleantud tööde alusel.

Hankija tasub töö eest eduka pakkuja pakkumuses toodud ühikhinna alusel. Töövõtja esitab aktis teostatud tööde mahud koos nõutud tõendusdokumentatsiooniga.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankelepingut täites peab edukas pakkuja täitma Elektrilevi normdokumentides toodud nõudeid. Normdokumendid, sh lepingu vorm ja selle tüüptingimused, on saadaval: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Estnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2019
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019