Lieferungen - 328167-2019

12/07/2019    S133    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Rumänien-Bukarest: Peripheriegeräte

2019/S 133-328167

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Engie România S.A.
RO 13093222
Bulevardul Mărășești nr. 4-6
Bucureşti
040251
Rumänien
Kontaktstelle(n): Marius Pavelescu
Telefon: +40 213012117
E-Mail: marius.pavelescu@ro.engie.com
Fax: +40 213012026
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.engie.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente multifuncționale și servicii de întreținere asociate

Referenznummer der Bekanntmachung: 649
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru are ca obiect punerea la dispozitie a echipamentelor multifunctionale si servicii asociate acestora.

Cantitatile, in conformitate cu necesitatea entitatii contractante, sunt atasate prezentei documentatii in sectiunea „Documente”.

Entitatea contractanta estimeaza semnarea a 3 contracte subsecvente, sau ori de cate ori aparea necesitatea pe parcursul derularii acordului-cadru.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 557 841.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO
Hauptort der Ausführung:

Sediile entitatii contractante in zona de sud a tarii.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare echipamente multifunctionale in regim de abonament si servicii asociate acestora inclusiv suport tehnic si mentenanta corectiva/preventiva. Estimarea cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate, se afla in sectiunea „Documente” a prezentei proceduri.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: P2 – termen livrare. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri proprii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: candidatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE. Aceste documente justificative pot fi:

1) certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Precizari:

1) in cazul depunerii unei candidaturi comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista;

2) in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, daca in tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data in faţa unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are competente in acest sens.

Nota: in cazul candidatilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Cerinta nr. 2: prezentare declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE si se va prezenta conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare candidat/candidat asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si candidaturii, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele: Eric Stab, Anne-Marie Gestin, Laurentiu Musat, Ioana Bratan, Razvan Draghia, Ciprian Ion, Marius Pavelescu.

Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Candidatul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile (servicii) principale supusa/supuse prezentei proceduri. Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul candidatilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta si vor fi prezentate, in vederea calificarii.

Precizari:

— in cazul unei candidaturi depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra medie de afaceri globala, calculata pe ultimii 3 ani – exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018) sa fie cel putin egala cu 478 255 EUR.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire candidatilor selectati. Cerinta urmeaza a fi dovedita de catre operatorii economici interesati, prin prezentarea bilanturilor contabile inregistrate la organul competent sau orice alt document care poate dovedi indeplinirea cerintei.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Candidatul va face dovada furnizarii de echipamente multifunctionale si servicii asociate acestora, in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a candidaturilor stabilita initial prin anuntul de participare), in valoare cumulata de cel putin 478 255 EUR fara TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire candidatilor selectati. Cerinta urmeaza a fi dovedita de catre operatorii economici interesati, prin orice ducument justificativ (copii contracte similare, PV de receptie etc.). In intelegerea entitatii contractante bazat pe istoricul serviciilor solicitate in prezenta procedura, este definit la nivelul documentatiei descriptive ca: serviciile serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri reprezinta punerea la dispozitie a echimpamentelor multifunctionale pe baza de abonament si servicii de mentenanata asociate acestora.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Tertul/tertii sustinatori. Terti sustinatori: în cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnico profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti:

— operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor.,

— odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament,

— angajamentul asigura entitatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului,

— tertul/tertii nu trebuie sa se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Lege si trebuie sa prezinte declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016,

— în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament,

— in cazul în care contractantul intampina dificultati pe parcursul acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm,

— in cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Fiecare tert sustinator va prezenta propriul DUAE. Candidatii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate in vederea calificarii.

Asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire Candidatul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale candidatului/candidatului asociat, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de: 44 955 RON.

Modalitate de constituire: GP se constituie in etapa a doua a procedurii de atribuire. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instr de garantare emis de o insitutie de credit din Romania sau din alt stat membru ori de o societate de asigurari. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune impreuna cu oferta.

In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001 deschis la BCR, sucursala Sector 3 avand beneficiar pe Engie Romania (CUI RO 13093222).

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 4 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

Note:

— in cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar ca acopera toti membrii grupului de operatori economici,

— in cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta RON/alta valuta, la cursul anuntat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare in SICAP,

— garantia trebuie sa fie irevocabila si se va prezenta pana cel tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor,

— garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.

În cazul în care ofertele nu sunt însotite de garantia de participare, acestea vor fi respinse.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a fiecarui contract subsecvent.

Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Nu se accepta retineri succesive.

Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG 394/2016.

Garantia de buna executie se constituie în termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie/emiterea comenzii.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de prestat.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/08/2019
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 28/08/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Engie România
Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
București
040254
Rumänien
Telefon: +40 213012000
E-Mail: juridic@ro.engie.com

Internet-Adresse: www.engie.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019