Leveringen - 328192-2022

17/06/2022    S116

Hongarije-Boedapest: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2022/S 116-328192

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: 10824346244
Postadres: Üllői Út 131.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1091
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kecskeméthy Zoltán Manó
E-mail: zoltanmano.kecskemethy@volanbusz.hu
Telefoon: +36 202671425
Fax: +36 000000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.volanbusz.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655802022/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655802022/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MAN és Neoplan autóbuszokhoz alkatrész beszerzése

Referentienummer: EKR000655802022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

MAN és Neoplan gyártmányú autóbuszokhoz szükséges alkatrészek beszerzése 2 részben az alábbiak szerint.

1. rész: Alváz és felépítmény alkatrészek beszerzése nettó 360 000 000, - Ft keretösszegig

2. rész: Hajtáslánc alkatrészek beszerzése nettó 140 000 000, - Ft keretösszegig

A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára gyári eredeti új és/vagy gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alváz és felépítmény alkatrészek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU Magyarország
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra, a teljesítés fő helyszínei a szerződéstervezetben kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MAN és Neoplan gyártmányú autóbuszokhoz alváz és felépítmény alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 360 000 000, - Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal.

Tervezett mennyiség: 18514 darab alkatrész.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában minimum 12 hónap (kötelezően előírt), az e feletti megajánlást (legfeljebb további 12 hónap) ajánlatkérő az értékelés során veszi figyelembe.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Weging: 40
Prijs - Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Nyertes Ajánlattevő a 30 napon túli értesítést jogosult, de nem köteles elfogadni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés II.2.5 ponthoz:

Ajánlatkérő ár kritérium alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:

Megajánlott kedvezmény %-os mértéke az alábbi árucsoportok listaáraiból:

1.1. „13” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 80

1.2. „14” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 3

1.3. „21” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 60

1.4. „22” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 90

1.5. „23” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 70

1.6. „32” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 45

1.7. „70” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 2

1.8. „..-20” anyagcsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 10

Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező egyes termékcsoportok (értékelési alszempontok) tekintetében a https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do weboldalon elérhető, Partslink24 (gyári eredeti alkatrészek forgalmazóinak platformja) alkatrész információs rendszerben szereplő MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.) kereskedő referencia árból (nettó kiskereskedelmi ár) adott kedvezmény mértékét kell nulla vagy pozitív egész számban, %-ban megadnia. Ajánlattevőnek kötelező minden termékcsoportra ajánlatot tennie.

A további szabályokat a KD tartalmazza.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hajtáslánc alkatrészek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU Magyarország
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra, a teljesítés fő helyszínei a szerződéstervezetben kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MAN és Neoplan gyártmányú autóbuszokhoz hajtáslánc alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 140 000 000, - Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal.

Tervezett mennyiség: 3799 darab alkatrész és 4359 liter fagyálló és motorolaj.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában minimum 12 hónap (kötelezően előírt), az e feletti megajánlást (legfeljebb további 12 hónap) ajánlatkérő az értékelés során veszi figyelembe.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 140
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Nyertes Ajánlattevő a 30 napon túli értesítést jogosult, de nem köteles elfogadni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés II.2.5 ponthoz:

Ajánlatkérő ár kritérium alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:

Megajánlott kedvezmény %-os mértéke az alábbi árucsoportok listaáraiból:

1.1. „11” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 35

1.2. „12” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 18

1.3. „31” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 35

1.4. „40” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 12

1.5. „51” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 3

1.6. „52” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 2

1.7. „53” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 2

1.8. „54” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 3

1.9. „60” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 2

1.10. „61” árucsoport kódra adott kedvezmény (%-ban) súlyszám 28

Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező egyes termékcsoportok (értékelési alszempontok) tekintetében a https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do weboldalon elérhető, Partslink24 (gyári eredeti alkatrészek forgalmazóinak platformja) alkatrész információs rendszerben szereplő MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.) kereskedő referencia árból (nettó kiskereskedelmi ár) adott kedvezmény mértékét kell nulla vagy pozitív egész számban, %-ban megadnia Ajánlattevőnek kötelező minden termékcsoportra ajánlatot tennie.

A további szabályokat a KD tartalmazza.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket nem kíván előírni.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket nem kíván előírni.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolás módja valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt.65.§ (6) bekezdés alapján az M1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Utólagos igazolás valamennyi rész vonatkozásában:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

Igazolási mód:

M/1. Igazolási mód mind a három rész vonatkozásában:

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításait.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap)

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);

- a szállítás tárgya (olyan részleteséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesített szállítás nettó (ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás összege (HUF);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a szerződés teljesítéséért mekkora összegű nettó ellenszolgáltatásban (HUF) részesült

Ajánlatkérő elvárása, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, amely az alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra került.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44.§ (2) c) pontjára.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltak.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Eventuele minimumeisen:

M/1.

Minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik autóbuszokhoz alkatrész szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

- 1. rész vonatkozásában: legalább nettó 270 000 000, -Ft értékben,

- 2. rész vonatkozásában: legalább nettó 105 000 000, - Ft értékben,

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a minimumkövetelmények nem adódnak össze, ajánlattevőnek elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb minimumkövetelményt igazolnia.

A referenciakövetelmények több szerződés - max. 5 darab - bemutatásával teljesíthetők.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Valamennyi részajánlat vonatkozásában azonosan:

Nyertes AT Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 20 %-a.

Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén nyertes AT nemteljesítési (meghiúsulási) kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30 %-a,

Nyertes AT nem szerződésszerű teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20 %-a

Keretszerződés meghiúsulása esetére 30% nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér, melynek alapja a keretösszeg még ki nem merített nettó összege.

Továbbiak részletesen a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően havi elszámolás alapján történik. A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, banki átutalással kerül kiegyenlítésre a nyertes ajánlattevő által kiállított számlában megjelölt bankszámlaszámra.

A Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. A Kbt. 27/A § alapján AK fogadja az elektronikus számlákat.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68.§-sa tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu), azonban a NEKSZT Kft. 2021. október 6. napján beolvadt az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba. A beolvadás következtében a NEKSZT Nonprofit Kft. megszűnt, általános jogutódja a Magyar Állam 100-%-os tulajdonában álló Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító, alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, aki az Európai Unió Tanácsa által 2022. április 8. napján elfogadott Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletben foglalt tilalom személyi hatálya alá tartozik.

4. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Hazafi Gergely (Lajstromszám: 01108).

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

8. Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek a felolvasólapon egyes árucsoportok (értékelési szempontok) tekintetében a https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do weboldalon elérhető, Partslink24 (gyári eredeti alkatrészek forgalmazóinak platformja) alkatrész információs rendszerben szereplő MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.) kereskedő referencia áraiból (nettó kiskereskedelmi ár) adott %-os kedvezmény mértékét kell nulla vagy pozitív egész számban, %-ban megadnia árucsoportonként. Ajánlattevőnek kötelező minden termékcsoportra ajánlatot tennie. A további szabályokat a KD tartalmazza.

9. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

10. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek:

1. értékelési részszempont valamennyi alszempontja: Közbeszerzési Hatósági Útmutató 2. sz. melléklet szerinti A.1. szerinti függvény

2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás Miniszterelnökség által kiadott útmutatóval módosított egyenes arányosítás alapján.

11. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

12. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződés teljesítése AK országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének nyújtásához szükséges, amennyiben AK közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége - részben vagy egészben - megszűnik, AK jogosult hivatkozott szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. Nyertes ajánlattevő az AK felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérőnek a keretösszegre irányadó lehívási kötelezettsége felmondás esetén a felmondásig terjedő szerződéses időtartam arányában áll fenn.

13. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK a II.1.1) pontban feltüntetett elnevezést rövidítve adta meg, a közbeszerzési eljárás tárgya: MAN és Neoplan gyártmányú autóbuszokhoz alkatrészek beszerzése.

14. AK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a következő linken érhető el: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem

15. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

16. Ajánlatkérő a 63/2022. (II.28.) Korm. rend. alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le a Kbt. 28. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint, az előzetes piaci konzultáció az alábbi hivatkozási számon elérhető az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben: EKR000558592022.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022