Roboty budowlane - 328203-2017

22/08/2017    S159    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Roboty budowlane

2017/S 159-328203

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Celowska
Tel.: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Faks: +48 413402830
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach.

Numer referencyjny: WZP.26.1.45.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233140
45111000
45231300
45111200
45316100
45231400
45232310
45233120
45233290
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. Cmentarna, parking przy Cmentarzu Cedzyna, ulica 1.KDL.2.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach.

2.Zakres inwestycji obejmuje:

— Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku o długości około 515 mb w tym:

— budowa nawierzchni ( jezdnia + bus-pasy);

— budowa obustronnych chodników;

— budowa zjazdów indywidualnych;

— budowa zjazdów publicznych;

— Budowa kanalizacji deszczowej;

— Budowa oświetlenia ulicznego;

— Przebudowa sieci elektroenergetycznych;

— Przebudowa przyłączy wodociągowych;

— Przebudowa kolizji teletechnicznych;

— Wycinka drzew i krzewów;

— Przebudowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy Cmentarzu Cedzyna w tym:

miejsca dla zatrzymania autobusów ( przystanki) oraz miejsca postojowe dla autobusów;

ulica bez nazwy ( wokół parkingu);

ulica bez nazwy ( łącznik – dojazd do projektowanej rozbudowy Cmentarza;

budowa odwodnienia powierzchniowego do projektowanych wpustów i podłączenie go do kanału deszczowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Cmentarnej i ulicy 1.KDL.2;

budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych N/N;

wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zgodnie z decyzją na wycinkę nasadzenia drzew i krzewów do wykonania na działce Nr 479/27 obręb 0009 przy ulicy Szajnowicza w Kielcach.

— Budowa drogi gminnej 1.KDL.2 dług. ok.330 mb służącej obsłudze zbiornika otwartego odparowującego wraz z placem manewrowym przy zbiorniku w tym: budowa kanalizacji deszczowej na w/wym. odcinku z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika odparowującego; budowa zbiornika odparowującego.

3. Dodatkowe informacje:

1) Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego oraz kanału tłocznego wzdłuż ulicy Cmentarnej jest przewidziana na miesiące listopad i grudzień 2017 roku. Wykonawca przebudowy ulicy Cmentarnej powinien skoordynować roboty z Wykonawcą kanału sanitarnego i tłocznego który zostanie wyłoniony przez Wydział Inwestycji UM Kielce. W związku z powyższym w okresie listopada i grudnia nie będzie możliwości wykonywania robót drogowych na ulicy Cmentarnej, ale będzie istniała możliwość wykonywania robót drogowych oraz kanalizacyjnych na drodze 1.KDL-2 oraz na części parkingu. Ze względu na późnojesienny okres wykonywania robót na kanale sanitarnym i duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów, które zakłócą przewidziany harmonogram robót należy uwzględnić to w planach robót.

2) Wykonawca przebudowy ulicy Cmentarnej będzie zobowiązany do odbioru odtworzenia pasa drogowego i w tym do kontroli prawidłowości wykonania zasypek kanału sanitarnego.

3) Przebieg kanału sanitarnego i tłocznego częściowo pokrywa się z przebiegiem istniejącej linii energetycznej zasilającej słupy oświetleniowe w związku z czym na tym odcinku linia i słupy będą musiały być wcześniej zdemontowane. Na pozostałym odcinku roboty należy wykonać zgodnie z warunkami postawionymi Wykonawcy kanału sanitarnego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kielce. Wszelkie prace w pobliżu istniejącej linii oświetlania ulicznego należy wykonywać ręcznie poprzedzając roboty wykonaniem niezbędnych przekopów kontrolnych. Po wykonaniu przekopów należy zgłosić je do oceny przedstawicielowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Za wszelkie uszkodzenia linii energetycznych w trakcie prowadzonych robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca kanału sanitarnego.

4) Oświetlenie może być zdemontowane dopiero po 2.11.2017 r.

5) Wykonawca przebudowy ulicy Cmentarnej będzie musiał niezwłocznie po przekazaniu terenu wyciąć kolidujące z kanałem sanitarnym, kanałem tłocznym i przyłączami drzewa oraz wybuduje nową linię oświetlenia ulicznego wraz z demontażem istniejącej.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają zał. do SIWZ, m.in.: Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 8; Zbiorcze Zestawienie Wartości Robót – Zał. nr 2; Kosztorysy ofertowe – Zał. nr 2.1 – 2.7; Wzory umów z załącznikami – Zał. nr 6a i 6b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPW.02.01.00-26-0001/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1) „Cena” (C) – 60 %;

2) „Okres gwarancji jakości” (G) – 20 %;

3) „Doświadczenie osób pełniących funkcje kierownicze” (D) – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest

przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania

za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten

okres.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że jako część sprawozdania finansowego należy załączyć np. rachunek zysków i strat

wraz z opinią, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego

jako inny dokument- np. PIT –z lat 2015 i 2016 – dokumenty należy dołączyć osobno dla każdego roku.

Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i rozdziale VI pkt. 2.2 Instrukcji

dla Wykonawców.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej

lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium

selekcji.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o których mowa w

sekcji III.1.2) ogłoszenia zostanie uznany za spełniony wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają w/w warunek,

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa

w sekcji III.1.2) ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub

jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności dotyczące sytuacji

finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5.Pzp

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotu, o którym mowa w pkt 4,

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego:

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt .4

9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs

publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże średnioroczne przychody na podstawie pozycji rachunku zysków i

strat – „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” lub „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów

i materiałów”, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego

innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności (np. PIT) z ostatnich 2 lat obrotowych

tj. z lat 2015 i 2016 (należy załączyć dokumenty- osobno za każdy rok), a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy- za ten okres, w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa

sekcji III.1.3) ogłoszenia zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

wykażą, że łącznie spełniają w/w warunki.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w

sekcji III.1.3) ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do

realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podpodmiotami ,lub

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie ulicy klasy nie niższej niż L /( w rozumieniu Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.3.1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)/ w terenie miejskim o długości powyżej 1 km;

— 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej lub sanitarnej;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci teletechnicznych;

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W/w roboty mogą być zrealizowane w ramach wspólnego zadania lub oddzielnie.

b) Osób: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, w tym co najmniej:

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmującej swym zakresem obecną specjalność drogową i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi;

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót branży kanalizacji deszczowej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót branży elektroenergetycznej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi telekomunikacji bez ograniczeń.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamóweina SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych

w załączniku nr 6a do SIWZ – Kontrakt na Roboty Budowlane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 041-074236
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach – zadanie Nr 4 – oś priorytetowa II, działanie 2.1 „Zrównoważony transport miejski”.

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ma przyznane.

3. Wartość zamówienia przekracza łącznie równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. równowartość kwoty 5 225 000 EUR. Niniejsze postępowanie jest realizowane jako część zamówienia ( każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania). Wartość niniejszego postępowania nie przekracza równowartość kwoty 5 225 000 EUR

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp polegających na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: robót budowlanych w zakresie budowy ulic, zjazdów, chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci elektroenergetycznych, kolizji wodociągowych, kolizji teletechnicznych, wycinki drzew i krzewów, do kwoty 3 929 981,07 PLN netto.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na robotę budowlaną.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7. Stosownie do art.29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę (opis w SIWZ).

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 118 000 PLN.

(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

10.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował

procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa Pzp dokona oceny ofert,

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli ww. Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

11. Podstawy wykluczenia Wykonawcy będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 Pzp.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

14. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia Odwołania,

— jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołania, określają przepisy Działu VI Pzp.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017