Leveringen - 328217-2022

17/06/2022    S116

Frankrijk-Toulouse: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2022/S 116-328217

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: tisseo
Nationaal identificatienummer: 52080787600039
Postadres: 4 Impasse Paul Mesplé
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31081
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.fr
Telefoon: +33 562112622
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tisseo.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://tisseo.marches-publics.info/
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

fourniture de roulements à billes, joints, transmissions, flexibles et raccords tous fluides

Referentienummer: Ed22-015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022