We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 328221-2023

02/06/2023    S105

Nederland-Hoofddorp: Onderhouden van bomen

2023/S 105-328221

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Taurusavenue 100
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 LS
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299290/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: Info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299290/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inspecties bomen

Referentienummer: 2013-418
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500 Onderhouden van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) Boomveiligheidscontrole bomen

b) Jaarlijkse inspectie monumentale bomen en attentiebomen

c) Inspectie bomen met plantgarantie

d) Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Voor een meer nauwkeurige omschrijving wordt verwezen naar het RAW-bestek met kenmerk:

• Gebied Noord – bestek 23-006

• Gebied Midden - bestek 23-007

• Gebied Zuid – bestek 23-008

De Standaard RAW 2020 en daarmee de UAV2012 is op deze opdracht van toepassing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

zie uitzondering: benoemd in de leidraad pagina 5 (Hoofdregel gunning percelen)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebied Noord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211500 Onderhouden van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 4000 inspecties per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (G1&G2) én voorkeursrangorde / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/09/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 x 1 jaar, zie bestek en leidraad voor verdere informatie

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie looptijd van de raamovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel Midden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211500 Onderhouden van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 12.000 inspecties per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (G1&G2) én voorkeursrangorde / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/09/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 x 1 jaar, zie bestek en leidraad voor verdere informatie

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie looptijd van de raamovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel Zuid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211500 Onderhouden van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 8.000 inspecties per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (G1&G2) én voorkeursrangorde / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/09/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 x 1 jaar, zie bestek en leidraad voor verdere informatie

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie looptijd van de raamovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen uitsluitingsgrond van toepassing

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis t.a.v. de kerncompetentie: inspecteren van bomen o.b.v. boomveiligheidscontroles,

- Geschiktheidseis t.a.v. beroepsbevoegdheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/07/2023
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt aanbestedingen
Plaats: Haarlemmermeer
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Internetadres: http://www.haarlemmermeer.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2023