Werken - 328233-2020

14/07/2020    S134

Duitsland-Schwelm: Gevelwerkzaamheden

2020/S 134-328233

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schwelm
Postadres: Hauptstraße 14
Plaats: Schwelm
NUTS-code: DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis
Postcode: 58332
Land: Duitsland
E-mail: info@schwelm.de
Telefoon: +49 2336-801-0
Fax: +49 2336-801-370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schwelm.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YUADK63/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Heinle Wischer Gesellschaft für Generalplanung – Vergabestelle
Postadres: Stolkgasse 25-45
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle-koeln@heinlewischerpartner.de
Telefoon: +49 221-916590
Fax: +49 221-9165922
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.heinlewischerpartner.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YUADK63
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Metallbauarbeiten Fassade

Referentienummer: 270-ZSVS-VE03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000 Gevelwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Metallbauarbeiten Fassade.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
45421131 Plaatsen van deuren
45421132 Plaatsen van ramen
45421145 Installeren van rolluiken
45421160 Werken aan hang- en sluitwerk
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zentralisierung der Stadtverwaltung / Neubau Rathaus Schwelm

Neumarkt 1

58332 Schwelm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände am Neumarkt 1, zwischen Schulstraße und Neumarkt, entsteht ein neues Verwaltungsgebäude für die Stadt Schwelm. In dem Neubau werden Gewerbeflächen (EG),

Bürgerbüro (EG) und die Stadtverwaltung (OG) untergebracht.

Das Gebäude wird als 5-geschosssiger Baukörper mit Tiefgarage konzipiert. Im Nordosten und Nordwesten wird ein bündiger Anschluss an die Nachbarbebauung hergestellt. Die Gebäudehöhe ist von Norden nach Süden ansteigend. Die maximale Wandhöhe beträgt 19,40 m. Nach Westen hin wird die Kubatur um eine Geschosshöhe verringert, damit der Anschluss an die niedrigere Bebauung an der Schulstraße hergestellt werden kann. Das geplante Gebäude hat insgesamt eine BGF von ca. 11 600 m2.

Die Zentralisierung der Stadtverwaltung ist eine Baumaßnahme der Stadt Schwelm.

Die Adresse des Bauvorhabens lautet:

Neumarkt 1

58332 Schwelm

Art und Umfang der Leistungen:

— 1 200 m2 Fensterfläche, Breite 800 cm bis 220 cm, Höhe 160 cm bis 350 cm, insgesamt 345 Stück;

— 950 m2 Raffstore Sonnenschutz;

— 345 Stück Einfassung Fensterleibung mit dreiseitiger Metallzargen, 490 m Fensterbank;

— 300 m2 Pfosten-Riegel-Fassade;

— 5 Außentüren, Breite 126 cm bis 260 cm, Höhe 260 cm;

— Davon 3 als Automatiktüren und 2 als autom. Schiebetüren;

— 1 Karusselldrehtür.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2020
Einde: 17/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Eignung ist durch die Eintragung in die Präqualifikations-Liste des Vereins für die Präqualifizierung vonBauunternehmen e.V. oder durch die Eigenerklärung zur Eignung gemäß Formblatt 124 nachzuweisen. Die Nachweise zur Eigenerklärung zur Eignung sind nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eintragung in die Präqualifikations-Liste des Vereins für die Präqualifizierung vonBauunternehmen e.V. oder durch die Eigenerklärung zur Eignung gemäß Formblatt 124 nachzuweisen. Die Nachweise zur Eigenerklärung zur Eignung sind nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorzulegen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eintragung in die Präqualifikations-Liste des Vereins für die Präqualifizierung vonBauunternehmen e.V. oder durch die Eigenerklärung zur Eignung gemäß Formblatt 124 nachzuweisen. Die Nachweise zur Eigenerklärung zur Eignung sind nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorzulegen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Die Vergabeunterlagen werden über das Deutsche Vergabeportal (DTVP) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle ist ausschließlich über das Vergabeportal zu führen.

Das Angebots-Leistungsverzeichnis ist als Gaeb-Datei und als PDF-Datei einzureichen.

Bekanntmachungs-ID: CXP4YUADK63.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020