Leveringen - 328242-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Amsterdam: Elektrische installaties voor spoorwegen

2022/S 116-328242

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GVB Infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 81781884
Postadres: Arlandaweg 106
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 HP
Land: Nederland
Contactpersoon: Livio Tahamata
E-mail: inkoop@gvb.nl
Telefoon: +31 204606060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gvb.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/08a778c28ef4ecb38d84b2ba333f02b3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/08a778c28ef4ecb38d84b2ba333f02b3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bovenleidingmaterialen Tram

Referentienummer: 2022 - 25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632300 Elektrische installaties voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de levering van ca. 200 verschillende specifieke bovenleidingsmaterialen, met een geprognosticeerde waarde van ca. € 500.000, = per jaar, voor tram, zoals rijdraad, isolatoren, klemmen en dergelijke. Hier zal tevens de logistieke dienstverlening voor moeten worden uitgevoerd, zoals;

• Het samenstellen van projectpakketten;

• Het aanhouden van voorraad;

• Het retour innemen van materialen;

• Het uitvoeren van revisie aan onderdelen die hergebruikt gaan worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4.000.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de dienstverlening / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee keer 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

- Verrichten van revisie werk aan materialen

- verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- [ARWO] Betaling belastingen en/of sociale premies,

- [ARWO] Inschrijving Handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- [ARWO] Passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- [ARWO] Beheersing van de Nederlandse taal,

- [ARWO] Normen inzake kwaliteitsbewaking,

- [ARWO] Normen inzake veiligheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 280
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611408
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022