Supplies - 32828-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

2022/S 015-032828

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
National registration number: 967-13-54-089
Postal address: ul. Gdańska 147
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-915
Country: Poland
Contact person: Magdalena LIBERA
E-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl
Telephone: +48 261411362
Fax: +48 261411313
Internet address(es):
Main address: http://www.11wog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: http://www.11wog.wp.mil.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Wojskowa Jednostka Budżetowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Reference number: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021
II.1.2)Main CPV code
30100000 Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

NR SPRAWY: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części (zadania) określone w Części XIX SWZ - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania.

Główny przedmiot zamówienia CPV – 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt

i materiały z wyjątkiem komputerów, drukarek mebli.

Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV – 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów, CPV – 30125100-5 Wkłady barwiące.

Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu (oferta na cały asortyment w zadaniu).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 (A,B) do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 846 956.42 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30100000 Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Dostawa towaru stanowiącego przedmiot Umowy odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, do magazynu

przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

NR SPRAWY: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części (zadania) określone w Części XIX SWZ - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania.

Główny przedmiot zamówienia CPV – 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt

i materiały z wyjątkiem komputerów, drukarek mebli.

Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV – 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów, CPV – 30125100-5 Wkłady barwiące.

Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu (oferta na cały asortyment w zadaniu).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 (A,B) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: ILOŚĆ DOSTARCZONYCH ORYGINALNYCH WKŁADÓW/TONERÓW / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SŁUŻBY SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Dostawa towaru stanowiącego przedmiot Umowy odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 do magazynu przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

NR SPRAWY: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części (zadania) określone w Części XIX SWZ - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania.

Główny przedmiot zamówienia CPV – 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt

i materiały z wyjątkiem komputerów, drukarek mebli.

Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV – 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów, CPV – 30125100-5 Wkłady barwiące.

Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu (oferta na cały asortyment w zadaniu).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 (A,B) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: ILOŚĆ OFEROWANYCH ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 50% (dotyczy części 2) wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji wyczerpania kwoty, przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego.

Prawo opcji, o którym mowa w ust. 3. wykonywane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Zamawiający zastrzega sobie, iż część zamówienia, określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak wykonania zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-317996
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.W.MULTIKOM ADAM PAPIERSKI
National registration number: 5541037572
Postal address: FABRYCZNA 15
Town: BYDGOSZCZ
NUTS code: PL Polska
Postal code: 85-741
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 86 857.33 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SŁUŻBY SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.W. MULTIKOM ADAM PAPIERSKI
National registration number: 5541037572
Postal address: FABRYCZNA 15
Town: BYDGOSZCZ
NUTS code: PL Polska
Postal code: 85-741
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 311 188.98 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Town: WARSZAWA
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022