Bygge og anlæg - 328348-2020

14/07/2020    S134

Danmark-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 134-328348

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Almen Byg ApS
CVR-nummer: 40943870
Postadresse: Stationsparken 24,2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Hugo Thomsen
E-mail: hth@accessinvest.dk
Telefon: +45 20428295

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.xxx.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=buvddnkqmp
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Almen Byg ApS
CVR-nummer: 40943870
Postadresse: Stationsparken 24,2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Brask-Nielsen
E-mail: mbn@accessinvest.dk
Telefon: +45 29672223

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.xxx.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=buvddnkqmp
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Roskildevej 340

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Almen Byg ApS udbyder delegeret bygherremodel i totalentreprise vedrørende færdigprojektering og opførelse af almene boliger, P-kælder og dagligvare butik på Roskildevej 340 i Rødovre.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213110 Opførelse af butiksbygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Roskildevej 340, 2610 Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Almen Byg ApS udbyder delegeret bygherremodel i totalentreprise vedrørende færdigprojektering og opførelse af almene boliger, P-kælder og dagligvare butik på Roskildevej 340 i Rødovre. Opførelse af byggeri i 4 - 5 etager indeholdende 24 boliger med fælleshuse, birum mv. (ca. 2 646 m2), dagligvare butik med tilhørende depot (ca. 1 500 m2) samt p-kælder, depoter, teknikrum mm. (ca. 1 320 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III (samtlige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § § 135-137).

Tilbudsgiver skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal tilbudsgiver afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den finansielle og økonomiske formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B. Egenkapital skal udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

- At tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 40 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse ar referencer vedrørende:

- Kunden/bygherren inkl. kontaktdata

- Opgavens omfang

- Anlægssum, entreprisesum eller rådgiverhonorar DKK ekskl. moms

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt)

- Beskrivelse af tilbudsgiverens ydelser (rolle og funktion)

- Honorarsummen ekskl. moms.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

At tilbudsgiver har mindst 3 referencer på opførelse af følgende byggerier:

- etagebyggeri

- boliger

- p-kælder.

med en anlægssum på over 12 mio. DKK ekskl. moms. En reference kan dække flere af ovennævnte mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Opgaven er en delegeret bygherremodel, hvor totalentreprenøren indtræder ved underskrivelse af totalentrepriseaftalen i kontrakterne med den af bygherre antagne totalrådgiver, Arkitema Architects, således at totalentreprenøren fremadrettet overtager samtlige bygherrens rettigheder og forpligtelser i henhold til totalrådgiveraftalen.

Tildeling af totalentreprisekontrakten er betinget af ordregivers godkendelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 23:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 23:01
Sted:

Tilbuddene afleveres elektronisk. Der vil ikke ske en officiel åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsafgivelse håndteres på iBinder på følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=buvddnkqmp

Interesserede tilbudsgivereskal følge nedenstående procedure:

Udbudsmaterialet kan tilgås via ovennævnte link. Her opretter virksomheden sig som bruger (eller benytter en allerede eksisterende brugerprofil). Alle dokumenter vedrørende udbuddet skal uploades på det i nærværende bekendtgørelse angivne link. Kun tilbud, der er afleveret via iBinder kan godkendes. Upload af tilbudsmateriale skal være færdiggjort senest den 26. august 2020, se tidspunkt jf. afsnit IV.2.2). i nærværende bekendtgørelse.

Det er naturligvis kun den bydende selv, der kan se sit tilbud foruden ordregiver. Når det anførte tidspunkt passeres, lukkes der automatisk for indsendelse af tilbud, samtidig med at tilbuddene bliver tilgængelige for ordregiver.

Husk at navngive dokumenter, så det kan aflæses på filnavnet, hvad den enkelte fil indeholder. Ved eventuelle spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til iBinders support på telefon (+45) 89 88 78 30 eller mail: support@ibinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.sk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020