Supplies - 32836-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Luncheon vouchers

2022/S 015-032836

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo práce a sociálních věcí
National registration number: 00551023
Postal address: Na Poříčním právu 376/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 12800
Country: Czechia
Contact person: Barbora Zichová
E-mail: barbora.zichova@mpsv.cz
Telephone: +420 950192890
Internet address(es):
Main address: http://www.mpsv.cz/cs/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV

Reference number: VZ 3/2019
II.1.2)Main CPV code
30199770 Luncheon vouchers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovaných obálek - doprava na pracoviště MPSV Předmět plnění je dále specifikován v příloze č. 1 a č. 3 vzoru návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 106 909 200.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30199770 Luncheon vouchers
22450000 Security-type printed matter
22440000 Cheque forms
79823000 Printing and delivery services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovaných obálek - doprava na pracoviště MPSV Předmět plnění je dále specifikován v příloze č. 1 a č. 3 vzoru návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Celková nabídková cena je součtem dílčích cen sjednaných způsobem dle čl. 10.1 Rámcové dohody za zboží řádně předané a převzaté na základě dílčích smluv. Do celkové ceny je započítaná i nominální hodnota stravenek (oproti předpokládané hodnotě, která byla vyčíslena pouze ve výši průměrné hodnoty provize).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 032-071467
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VZ 03/2019 (IV.2021)
Title:

Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sodexo Pass Česká republika a.s.
National registration number: 61860476
Postal address: Radlická 608 2
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 15000
Country: Czechia
E-mail: info.cz@sodexo.com
Telephone: +420 233113435
Internet address: https://cz.sodexo.com/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 106 909 200.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 633 990.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

za období IV. 2021 byly uzavřeny 3 dílčí smlouvy (objednávky):

1. 11.10.2021 - 2 165 526,-Kč

2. 09.11.2021 - 2 138 301,-Kč

3. 10.12.2021 - 2 330 163,-Kč

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022