Usluge - 328433-2018

28/07/2018    S144

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

2018/S 144-328433

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska unija — Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Poštanska adresa: Skenderia 3A
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
Osoba za kontakt: Head of Delegation
E-pošta: RCE-tenders@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europa.ba/?page_id=1096
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

Referentni broj: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Javni naručitelj sklopio je okvirni ugovor o pružanju usluga s jednim ugovarateljem za pružanje usluga u području sigurnosti, najma alarma, ugradnje i nadzora.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 002 880.75 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sarajevo

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor sastoji se u pružanju usluga za sigurnost osoba i imovine na temelju odgovornosti ugovornog tijela, kao što je pristup posjetiteljima zgrada koje zauzima Delegacija, opći nadzor kako bi se spriječilo upadanje ili napad na osobe ili imovinu, uspostavljanje i održavanje alarma i/ili sigurnosne opreme u smještaju osoblja upućenog na rad u inozemstvu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija usluga / Ponder: 12
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija usluga u slučaju ozbiljnog incidenta / Ponder: 12
Kriterij kvalitete - Naziv: Praćenje kvalitete i ocjenjivanje usluga / Ponder: 12
Kriterij kvalitete - Naziv: Program lojalnosti ponuditeljevog osoblja / Ponder: 9
Kriterij kvalitete - Naziv: Predloženi alarmni sustav / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 122-246619
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
Naziv:

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/07/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 0
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Sector Security Društvo sa ograničenom odgovrnošću d.o.o. Banja Luka
Nacionalni registracijski broj: 1937332
Poštanska adresa: Sinise Mitrovica no 9
Mjesto: Banja Luka
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 78000
Država: Bosna i Hercegovina
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ASP Montenegro Društvo ograničene odgovornosti Podgorica
Nacionalni registracijski broj: 5-0557392
Poštanska adresa: Aerodromska BB
Mjesto: Podgorica
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 81000
Država: Crna Gora
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 700 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 002 880.75 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/07/2018