Services - 328435-2022

Submission deadline has been amended by:  359939-2022

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

17/06/2022    S116

Francja-Paris La Défense: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2022/S 116-328435

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enedis
Adres pocztowy: Tour Enedis - 34 place des corolles
Miejscowość: Paris La Defense Cedex
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 92079
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Jean-Christophe QUELLIER
E-mail: jean-christophe.quellier@enedis.fr
Tel.: +33 181973773
Adresy internetowe:
Główny adres: www.enedis.fr
Adres profilu nabywcy: https://portail-achats.enedis.fr
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://portail-achats.enedis.fr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portail-achats.enedis.fr
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SI umowa o świadczenie usług dla dyrekcji regionalnej Enedis w Bretanii

II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Inicjatywa Enedis Lab, zainicjowana przez DDIN, jest inicjatywą mającą na celu stymulowanie, przyspieszenie i wdrażanie innowacji w ramach Enedis poprzez cztery główne misje:

—Ułatwianie i ustalanie priorytetów

— Połączenie i optymalizacja

— Operacjonalizacja i rozmieszczenie

—Przyjmowanie i angażowanie

Jego realizacja w dyrekcji regionalnej w Bretanii o nazwie Enedis Lab Bretagne ma szereg celów:

Połączenie społeczności/sektora łączącego innowacyjne podmioty w regionie i proponującego pilotaż na rzecz aktywizacji

Eksponowanie celów w zakresie innowacji w celu stymulowania, przyspieszenia i uprzemysłowienia innowacji

Przyspieszenie innowacji, technologii cyfrowych w regionie, ułatwianie rozwoju potencjalnych projektów i zastosowań biznesowych

Łączenie i łączenie, promowanie tworzenia sieci kontaktów i współpracy między profilami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 701 750.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72300000 Usługi w zakresie danych
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRH Bretagne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Francja – region Bretanii – Ville RENNES

II.2.4)Opis zamówienia:

Jest to umowa na usługi informatyczne (rozwój sieci internetowych, kierownik projektu informatycznego i warsztaty projektowe projektu informatycznego).

Wymogi dotyczące opracowywania projektów informatycznych na etapie projektowania:

—Budownictwo, animowanie i zwrot warsztatów projektowych i projektowych usług w celu określenia bieżących i przyszłych projektów

Opracowanie końcowego wyniku warsztatów projektowych i projektowych usług oraz przedstawienie zespołowi wyników w celu nadania priorytetu projektowi

Budowa i prowadzenie warsztatów technicznych w celu opracowania projektów internetowych i potrzeb w zakresie specyfikacji funkcjonalnych

Stworzenie prototypów/MVP i wprowadzenie testów dla użytkowników

Przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami na temat konkretnych projektów

— Wiedza na temat sposobów wykrywania projektów wywierających wpływ

— Wiedza na temat tego, jak ostrzegać o projektach, które są postrzegane jako skomplikowane

— Know-how, jak opracować dokładne analizy kosztów i korzyści

Wymogi dotyczące kierowników projektów informatycznych:

Zapewnienie wdrożenia dostosowanej metodyki zarządzania projektem w zespole projektowym;

Zapewnienie promotorom projektów wsparcia w zakresie tworzenia i uzupełniania zaległości oraz ich aktualizowania

Zapewnienie wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla organów zatwierdzających w kontekście zwiększania skali (np.: CONSUEL)

Pełnienie roli pośrednika i koordynatora między zespołami projektowymi, podmiotami SI i innymi zainteresowanymi stronami w celu przestrzegania zaleceń, wymogów i terminów

— Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych wszystkie projekty Enedis Lab Brettany

Określenie prawnych działań następczych w odniesieniu do wszystkich umów eksperymentalnych z przedsiębiorstwami typu start-up

Współpraca z lokalną i krajową komórką ds. cyberbezpieczeństwa w zakresie projektów wymagających szczegółowej analizy bezpieczeństwa cybernetycznego

Animowanie i kształtowanie REX na podstawie już istniejącego zestawu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 701 750.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 6
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Odpowiedzi kandydatów zostaną ocenione w celu ustalenia rankingu według następujących kryteriów:

1. Wnioskodawca wykazuje zdolność do zaspokojenia potrzeb w zakresie wiedzy specjalistycznej SI w tym IFR.

2. Jaka jest Państwa polityka w zakresie szkolenia (technologicznego i metodologicznego) oraz certyfikacji swoich zasobów: minimalna liczba dni szkoleń rocznie, szkoleń wewnątrzzakładowych lub międzyzakładowych itp. w obszarze funkcjonalnym objętym niniejszym rozporządzeniem IFR?

3. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością udostępnienia zasobów w pełnym wymiarze czasu pracy w razie potrzeby i w odpowiedzi na wnioski Enedisa Bretagne. Czy mogą Państwo przeznaczyć zasoby w pełnym wymiarze czasu pracy i w jakim terminie mogą Państwo zobowiązać się do udostępnienia tych zasobów?

4. Kandydat wykazuje zdolność do wykonania całości lub części prac na miejscu, określając kluczowe czynniki powodzenia.

5. Kandydat wykazuje zdolność do sprawnego wykonywania pracy w ramach prac objętych wnioskiem o udzielenie informacji. W szczególności może ona określać:

dojrzałość sprawności (liczba lat doświadczenia); znane mu metodologie w zakresie sprawnych narzędzi.

6. „Wnioskodawca wykazuje zdolność do oferowania zasobów z umiejętnościami technologicznymi lub zawodowymi lub z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w następujących dziedzinach:

— Angularny rozwój stron internetowych

Animacja i organizacja warsztatów projektowych w związku z projektami informatycznymi

Symfonia

PZP

Języki Java i JavaScript

SQL

MariaDB, PostgreSQL, SQL Server

Środowiska okienne

Rozwój aplikacji mobilnych (IOS, Android)

7. Wnioskodawca wykazuje swoje doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu projektami informatycznymi i rozwojem trwającym dłużej niż 1 rok i starszych niż 3 lata w dziedzinie funkcjonalnej objętej niniejszym rozporządzeniem IFR. Uzasadnia to wszelkimi środkami, w tym odniesieniami, w tym, w stosownych przypadkach, maksymalnie jednym Enedisem (w tym celu stosuje się formularz referencyjny) w odniesieniu do projektów rozwoju sprawności lub cyklu V, TMA i projektów pilotażowych w zakresie technologii objętych niniejszym rozporządzeniem IFR.

8. Wnioskodawca określa i wyjaśnia maksymalny czas (w godzinach), w którym może interweniować na wniosek Enedis w przypadku krytycznego/poważnego incydentu *

• Incydent krytyczny: brak dostępu do aplikacji

• Poważny incydent: jedna z funkcji aplikacji nie zapewnia oczekiwanego rezultatu

9. Wnioskodawca określa i wyjaśnia maksymalny czas (w dniach), na który może interweniować na wniosek Enedis o przydzielenie środków na projekt:

• Projekt rozwoju stron internetowych wymagający umiejętności rozwojowych

• Projekt rozwoju stron internetowych wymagający umiejętności lidera projektu

• Projekt warsztatowy

10. Kandydat musi wykazać się zdolnością do:

spełniać kryteria ekoprojektu wyszczególnione w załączniku do CCTP

szkolenie personelu odpowiedzialnego za cyfryzację poprzez podnoszenie świadomości/szkolenie już przeprowadzone i w przyszłości

11. Kandydat musi wykazać się zdolnością do:

— posiadać wewnętrzne umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa

— być w stanie wykorzystać te umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa do wspierania proponowanych usług

szkolenie współpracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (przeszłe i przyszłe plany szkoleniowe)

— posiadać wewnętrzny inspektor ochrony danych

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Czas trwania zamówienia wynosi 60 miesięcy, w tym 36 stałych miesięcy i dwa fakultatywne okresy roczne.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kandydaci muszą przedstawić oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. L. 2141-1 do L. 2141-5 i od L. 2141-7 do L. 2141-11 kodeksu zamówień publicznych, a w szczególności, że wypełniają obowiązki w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych określone w art. L. 5212-1 do L. 5212-11 kodeksu pracy. Oświadczenie to musi zostać przedstawione przez poszczególnych kandydatów, przez każdego członka grupy kandydatów oraz, w stosownych przypadkach, przez przedstawionych podwykonawców.

Każdy kandydat musi również przedłożyć swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny (SIREN) nadany przez INSEE (zamiast wyciągu z Kbis) lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument identyfikujący wnioskodawcę.

Numer ten ma być podany przez poszczególnych kandydatów oraz przez każdego członka grupy kandydatów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wnioskodawca musi przedstawić sprawozdanie finansowe (bilanse oraz rachunki zysków i strat) za ostatnie trzy lata obrotowe wykazujące jego stabilność finansową. Jeżeli ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa wnioskodawca nie dysponuje wszystkimi dostępnymi informacjami, musi przedstawić równoważne dokumenty potwierdzające.

Kandydat musi również podać informacje administracyjne w formacie RFX związanym z częścią, o którą ubiega się, za pośrednictwem portalu zamówień publicznych (zob. sekcja VI.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu).

Kandydat musi spełnić określone kryteria odpowiedniości i ograniczenia oraz podać wymagane informacje w powiązanym RFX dostępnym na portalu zamówień publicznych (zob. sekcja VI.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu).

Jeżeli ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa wnioskodawca nie dysponuje wszystkimi dostępnymi informacjami, musi przedstawić równoważne dokumenty potwierdzające.

Kandydaci lub każda grupa kandydatów muszą przedstawić w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie dowód spełnienia tych minimalnych warunków we wniosku o dopuszczenie do udziału.

Jeżeli nie przedstawiono żadnego dowodu, wniosek może zostać odrzucony.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

przedstawienie różnych oświadczeń,

dostarczanie sprawozdań finansowych (bilansy, rachunki zysków i strat) za ostatnie 3 lata,

— każdy kandydat, wobec którego prowadzone jest postępowanie administracyjne nadzorowane przez sąd, musi udowodnić, że uzyskał zezwolenie na kontynuowanie działalności przez przewidywany okres obowiązywania umowy.

Należy przedstawić dowód posiadania obrotu w wysokości co najmniej 227 000 EUR za ostatni rok, za który zamknięto rachunki.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kandydat musi spełnić kryteria odpowiedniości i cele ograniczenia liczby narażonych kandydatów (zob. sekcja II.2.9 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu) oraz podać wymagane informacje w RFX_113939 dostępnym za pośrednictwem portalu zakupów (zob. sekcja VI.3) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością udostępnienia zasobów materialnych na stronie internetowej DR Enedis Bretanii. (kryterium eliminacyjne)

Kandydaci muszą skorzystać z pola odpowiedzi, które można pobrać z adresu URL wskazanego w pkt I.3 i zatytułowanego „RFx_113939_Market Response Frame SI DR Bretagne.xlsx”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kandydat wykazuje, że jest w stanie zapewnić zasoby osobiste na terenie podkomisji DR Enedis Bretanii.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie z zasobów własnych. Płatność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury oraz wypłata zaliczek odpowiadających świadczonym usługom.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku konsorcjum na przedstawiciela wyznacza się jednego z członków grupy. Ta ostatnia koordynuje usługi każdego z członków grupy, reprezentuje ich w Enedis i ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania umowne każdego z nich. Enedis zaakceptował wspólne grupy.

Bez uszczerbku dla art. 50 ust. I zarządzenia z dnia 23 lipca 2015 r. skład konsorcjum nie może ulec zmianie między datą złożenia wniosku a datą podpisania umowy, z wyjątkiem przypadków restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub przedstawienia przez konsorcjum dowodów na to, że jeden z jego członków nie jest w stanie wykonywać swoich zadań z przyczyn, których nie można mu przypisać. Ponadto oferent, który składa ofertę konsorcjum przedsiębiorstw, nie może złożyć oferty ani indywidualnie, ani w związku z inną grupą.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ważne jest:

wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydatów muszą być sporządzone w języku francuskim,

w celu złożenia dokumentów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu kandydaci proszeni są o udzielenie odpowiedzi, korzystając z zapytania o udzielenie informacji w formacie RFX 113939 (tender_240442) za pośrednictwem portalu Enedis Purchasing:https://portail-achats.enedis.frpo zarejestrowaniu się.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Ivalua (+33) 1 75 25 48 35 (france i międzynarodowy) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00 czasu środkowoeuropejskiego (czasu francuskiego) lub pocztą elektroniczną na adres:support-edf@ivalua.com .

kandydat musi udzielić odpowiedzi i odpowiedzieć na wszystkie informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku niezgodności podmiot zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku.

w przypadku grupy na warunkach określonych w pkt III.1.8) kandydaci muszą przedstawić informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu w odniesieniu do wszystkich członków grupy, kandydaci muszą dostarczyć informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu dla swojego przedsiębiorstwa, a także dla podwykonawców/współwykonawców,

kandydaci muszą ściśle przestrzegać terminu i godziny składania zgłoszeń określonych w sekcji IV,

o ile dokumenty zakupu nie stanowią inaczej, wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować w formacie pdf.

Enedis zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie wstępnych ofert bez negocjacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adres pocztowy: 179 - 191 Avenue Joliot Curie
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod pocztowy: 92020
Państwo: Francja
Tel.: +33 140971010
Adres internetowy: http://www.ca-versailles.justice.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adres pocztowy: 179 - 191 Avenue Joliot Curie
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod pocztowy: 92020
Państwo: Francja
Tel.: +33 140971010
Adres internetowy: http://www.ca-versailles.justice.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2022