Supplies - 32845-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 015-032845

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-207
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.kowr.gov.pl
Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Agencja wykonawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 koszyk 2

Reference number: 222/2021/C
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wymienionych w tabeli w ust. 1 SWZ, do magazynów organizacji partnerskich, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Kościoła Starokatolickiego w RP.

2. Szczegółowe wymagania jakościowe dla wyżej wymienionych artykułów spożywczych, metodyki badań, rodzaje opakowań oraz sposób oznakowania opakowań określone są w Załączniku nr 1 do SWZ (Część A).

3. Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością każdego artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B) z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 lit. c Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, zwany dalej umową.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 647 718.52 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy groszku z marchewką

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15331400 Preserved and/or canned vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 590,000 ton (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt ton), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 382,000 ton (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie tony), Caritas Polska 959,400 tony (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć ton i czterysta kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 862,800 tony (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwie tony i osiemset kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 344,400 tony (słownie: trzysta czterdzieści cztery tony i czterysta kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 41,400 tony (słownie: czterdzieści jeden ton i czterysta kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy koncentratu pomidorowego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15331427 Concentrated tomato purée
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 607,680 tony (słownie: jeden tysiąc sześćset siedem ton i sześćset osiemdziesiąt kilogramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 834,048 tony (słownie: osiemset trzydzieści cztery tony i czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 335,872 tony (słownie: trzysta trzydzieści pięć ton i osiemset siedemdziesiąt dwa kilogramy), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 302,080 tony (słownie: trzysta dwie tony i osiemdziesiąt kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 120,832 tony (słownie: sto dwadzieścia ton i osiemset trzydzieści dwa kilogramy), Kościoła Starokatolickiego w RP 14,848 tony (słownie: czternaście ton i osiemset czterdzieści osiem kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy powideł śliwkowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15332200 Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 152,332 tony (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwie tony i trzysta trzydzieści dwa kilogramy), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 116,648 tony (słownie: jeden tysiąc sto szesnaście ton i sześćset czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 449,748 tony (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć ton i siedemset czterdzieści osiem kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 404,820 tony (słownie: czterysta cztery tony i osiemset dwadzieścia kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 161,460 tony (słownie: sto sześćdziesiąt jeden ton i czterysta sześćdziesiąt kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 19,656 tony (słownie: dziewiętnaście ton i sześćset pięćdziesiąt sześć kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15131000 Meat preserves and preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 721,6064 tony (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden ton, sześćset sześć kilogramów i 400 gramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 893,2032 tony (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tony, dwieście trzy kilogramy i 200 gramów), Caritas Polska 359,7696 tony (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć ton, siedemset sześćdziesiąt dziewięć kilogramów i 600 gramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 324,0000 tony (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tony), Polskiego Czerwonego Krzyża 129,0816 tony (słownie: sto dwadzieścia dziewięć ton, osiemdziesiąt jeden kilogramów i 600 gramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 15,5520 tony (słownie: piętnaście ton i pięćset pięćdziesiąt dwa kilogramy).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy oleju rzepakowego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15421000 Refined oils
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 738,850 tys. litrów (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt litrów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 977,560 tys. litrów (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy i pięćset sześćdziesiąt litrów), Caritas Polska 1 199,610 tys. litrów (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i sześćset dziesięć litrów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 078,920 tys. litrów (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Polskiego Czerwonego Krzyża 430,920 tys. litrów (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Kościoła Starokatolickiego w RP 51,840 tys. litrów (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy i osiemset czterdzieści litrów).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-399472
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawy groszku z marchewką

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.
National registration number: 581-10-02-515
Postal address: ul. Południowa 2
Town: Kwidzyn
NUTS code: PL Polska
Postal code: 82-500
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 126 967.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 983 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

część usług transportowych, jeżeli firma WZPOW Sp. z o.o. nie będzie w stanie wykonać go własnymi środkami.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawy koncentratu pomidorowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Freezco sp. z o.o.
National registration number: 5252678218
Postal address: pl. Piłsudskiego 3,
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-078
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 126 967.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 764 239.67 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 95 %

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawy powideł śliwkowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Freezco sp. z o.o.
National registration number: 5252678218
Postal address: pl. Piłsudskiego 3
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-078
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 126 967.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 613 612.55 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 95 %

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.
National registration number: 8250003251
Postal address: ul. Przemysłowa 15
Town: Łuków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 21-400
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 126 967.00 PLN
Total value of the contract/lot: 15 286 866.30 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

transport artykułów do magazynów organizacji partnerskich

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Dostawy oleju rzepakowego

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdego zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę, w wysokości:

1) 440 000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 1,

2) 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 2,

3) 320 000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 3,

4) 460 000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 4,

5) 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 5.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 2-3 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Owoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022