Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 32848-2017

Wyświetl widok skrócony

27/01/2017    S19

Polska-Ełk: Olej napędowy

2017/S 019-032848

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 8
Miejscowość: Ełk
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „MZK” Sp. z o.o. w Ełku, ul. Łukasiewicza 8, 19-300 Ełk
Osoba do kontaktów: Michał Kwiatkowski
E-mail: kontakt@mzk.elk.pl
Tel.: +48 876103127
Faks: +48 876102066

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.mzk.elk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Spółka z o.o. w Ełku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku, ul. Łukasiewicza 8, 19-300 Ełk.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego odpowiedniego dla danej pory roku w ilości szacunkowej 505 000 litrów w skali roku (1 010 000 litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-EN-590 oraz oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 50 000 litrów w skali roku (100 000 litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PNC-96024, do magazynu Zamawiającego w Ełku.
Wielkości zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100 Olej napędowy, 09135100 Olej opałowy

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Olej napędowy 1 010 000 litrów; olej opałowy 100 000 litrów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 700 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2017 Zakończenie 31.5.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegóły w SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności za dostawę cząstkową: 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT za dostawę.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie ze SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: a) sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy i olej opałowy lekki dostarczany do zbiorników Zamawiającego mieszczących się w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 8 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni powszednie (paliwo musi posiadać przy każdej dostawie aktualny atest/świadectwo jakości),
b) awaryjne dostawy paliwa w godzinach od 0:00 do 24:00 w ciągu 3 godzin od otrzymania informacji telefonicznej lub faksem w minimalnej ilości 1 500 litrów,
c) dostawy paliw będą realizowane transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb Zamawiającego,
d) szacunkowa łączna wielkość jednorazowej dostawy paliw:
— olej napędowy do 5 000 litrów,
— olej opałowy lekki do 2 000 litrów,
e) umożliwienie zatankowania w sytuacjach awaryjnych pojazdów Zamawiającego na swojej stacji paliw, odległej od siedziby zamawiającego nie dalej niż 5 km,
f) posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Szczegóły w SIWZ.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie ze SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie ze SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie ze SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
MZK/ZP/01/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.3.2017
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2017 - 10:15

Miejscowość

„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat składania odwołań określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.1.2017