Usługi - 328520-2015

Wyświetl widok skrócony

19/09/2015    S182

Finlandia-Helsinki: Świadczenie usług informatycznych w zakresie aplikacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), m.in. wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L), platformy dotyczącej klasyfikacji i oznakowania (C&L), rozpowszechniania, portalu eChem i konsoli portalu oraz innych powiązanych systemów informatycznych

2015/S 182-328520

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Adres pocztowy: skr. poczt. 400
Miejscowość: Helsinki
Kod pocztowy: FI-00121
Państwo: Finlandia
Osoba do kontaktów: Dział ds. Finansów
Osoba do kontaktów: Jaime Martin-Granizo
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Faks: +358 968618931

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.echa.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług informatycznych w zakresie aplikacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), m.in. wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L), platformy dotyczącej klasyfikacji i oznakowania (C&L), rozpowszechniania, portalu eChem i konsoli portalu oraz innych powiązanych systemów informatycznych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy i/lub siedziba Agencji.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności dotyczące wybranych istniejących systemów informatycznych, z których większość stanowią aplikacje JEE stworzone specjalnie dla ECHA: usługi programowania, utrzymania i wsparcia technicznego; tworzenie, konfiguracja i zarządzanie środowiskami (środowiskiem testowym ECHA, środowiskiem przygotowania do produkcji i środowiskiem produkcji) funkcjonującymi w ramach infrastruktury informatycznej ECHA, wdrażanie aplikacji w środowiskach docelowych, w tym w środowisku produkcji; zarządzanie aplikacjami i ich środowiskami funkcjonującymi w ramach infrastruktury informatycznej ECHA.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, 72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 72300000 Usługi w zakresie danych, 72500000 Komputerowe usługi pokrewne, 72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego, 72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów, 72900000 Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 200 000 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości i kompletności planu świadczenia usług dla scenariusza. Waga 35
2. Jakości i kompletności propozycji dotyczącej świadczenia usług. Waga 15
3. Jakości i kompletności propozycji dotyczącej bezpieczeństwa. Waga 10
4. Ceny. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 230-405184 z dnia 28.11.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ECHA/2014/86
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.6.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: UniSystems Information Technology Systems Commercial SA w konsorcjum z Trasys SA
Adres pocztowy: Al. Pantou Str. 19–23, Kallithea
Miejscowość: Ateny
Kod pocztowy: 176 71
Państwo: Grecja

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 200 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 200 000 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.9.2015