Árubeszerzések - 328566-2016

22/09/2016    S183

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2016/S 183-328566

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: bernula.istvan@volan-buszpark.hu
Telefon: +36 206147880
Fax: +36 14557901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 13363390
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A BKK 3-as metrópótlásra is alkalmas 180 db új, csuklós, a BKK specifikációja szerinti autóbusz beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízing szerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

180 db, a BKK specifikációnak is megfelelő új csuklós autóbusz beszerzése a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. Árubeszerzés lízingkonstrukcióban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

180 db, a BKK specifikációjának megfelelő 3-as metró pótlására is alkalmas új csuklós autóbusz beszerzése.Árubeszerzés pénzügyi lízing szerződéssel. Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség.

Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.Egyidejűleg 150 db busz vesz részt a szolgáltatás teljesítésében, a további 30 db tartalékként szolgál. A BKK ajánlattételi felhívás értelmében csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség. Ezért a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50. § (2) bek.).

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 7. hónapjától számított 120 hónap,finanszírozás devizaneme: HUF,kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 6 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.

1. Ajánlatkérő alvállalkozóként vesz részt a BKK által elindított Szolgáltatási szerződés kötése közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére tárgyú közbeszerzési eljárásban. Ha ez az ajánlata nem lenne nyertes, az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) szerint ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja.

2. Ha Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján, valamint a Kbt. 131. § (9) bek., Kbt. 135. § (12) bek. alapján jár el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint a 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő vállalt kezdete (a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva minimum 30 nap, maximum 210 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energia felhasználás és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállási időtartam (min.12 hónap – max.: 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 127
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Eljáró tanácsadó: dr. Miklós Katalin (faksz. lajtromszáma: 00442).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által -a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján-, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal: – mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, – a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján;

P2) ajánlattevő nyilatkozata az előző két lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy jármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,- az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 150 000 000 HUF (százötvenmillió forint) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja).

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 150 millió (százötvenmillió) HUF.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az előző 2 lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 400 000 000 HUF (négyszázmillió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve- , ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 150 000 000 HUF (százötvenmillió forint), a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje; – a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme);- a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege, – nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 10 darab új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 400 000 000 HUF-ot (azaz négyszázmillió forintot). (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont).

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbusz nettó havi lízing díjának 30-ad része, kötbérmaximum: 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 30 %-a.

Jótállás: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglaltak szerint.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint.

Lízing konstrukció:

— zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,- futamidő: szerződéskötés min. első, de legfeljebb 7. hónapjától számított 120 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR- n számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 6 %-t.

Az átadás-átvételt (birtokba adást) követően Lízingbevevő terhére rendszámonként kiállított számla alapján a lízingtárgyat terhelő ÁFA teljes összege a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Lízingbeadó bankszámlájára átutalja.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek.

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. Ajánlatkérő köteles a Volánbusz Zrt. és a Közlekedési Központok autóbusz-igényének biztosítására in-house szerződések alapján. Ebből következően ajánlatkérő fenntartja a jogot a lízingtárgynak Volánbusz Zrt. és/vagy a Közlekedési Központok részére történő bérbeadására, vagy részükre egyéb jogcímen történő hasznosítására.

2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (25 000 000 HUF azaz Huszonötmillió forint) adásához köti a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a bernula.istvan@volan-buszpark.hu címekre kell megküldeni.

3. Ajánlatkérő a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket a Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatokat munkanapokon (H–CS) 9:00–16:00 óráig, P (munkanap) SZ 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 – az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

5. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban,

— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági

szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő – leszámítva a 3. értékelési szempont szerinti adatot –,valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

8. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1–100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere az ár, valamint az 1, 2 és a 3. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 4. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál [különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat]), továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

11. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

12. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2016