Diensten - 328586-2022

17/06/2022    S116

Finland-Porvoo: Openbaarvervoersdiensten

2022/S 116-328586

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Porvoon kaupunki
Nationaal identificatienummer: 1061512-1
Postadres: Raatihuoneenkatu 9
Plaats: Porvoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 06100
Land: Finland
Contactpersoon: Tarja Juvonen
E-mail: tarja.juvonen@porvoo.fi
Telefoon: +358 407522998
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.porvoo.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=403968&tpk=44c4047c-7e96-43b8-a88c-89f48a3a5e23
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=403968&tpk=44c4047c-7e96-43b8-a88c-89f48a3a5e23
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Yleinen julkishallinto

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Porvoon kaupungin linja-autoliikenteen ostovuorot 8.8.2022 - 4.6.2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tilaaja pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin:

Osa-alue 1. - 4 Emäsalo

Osa-alue 2. - 3 Kuninkaanportti - Sairaala

Osa- alue 3. - 6 Kulloon suunta

Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi jättää tarjouksensa yhteen, useampaan tai kaikkiin osa-alueisiin.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Osa-alue 1. - 4 Emäsalo

Osa-alue 2. - 3 Kuninkaanportti - Sairaala

Osa- alue 3. - 6 Kulloon suunta

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4 Emäsalo

Perceel nr.: 1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kts. hankintailmoitus ja sen liitteet.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 08/08/2022
Einde: 04/06/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 Kuninkaanportti - Sairaala

Perceel nr.: 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kts. hankintailmoitus ja sen liitteet.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 08/08/2022
Einde: 04/06/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6 Kulloon suunta

Perceel nr.: 3.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kts. hankintailmoitus ja sen liitteet.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 08/08/2022
Einde: 04/06/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Sörnäistenkatu 1
Plaats: Helsinki
Postcode: 00580
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022