Roboty budowlane - 328633-2020

14/07/2020    S134

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2020/S 134-328633

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 097-230818)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-34/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego przebiegu DW 781 stanowiącego obwodnicę Zatora, Podolsza wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie niewykonanych robót budowlanych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 097-230818

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: