De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 328686-2022

Submission deadline has been amended by:  446353-2022
17/06/2022    S116

Noorwegen-Jaren: Gereedschap

2022/S 116-328686

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester
Nationaal identificatienummer: 974 761 157
Postadres: Postboks 116
Plaats: JAREN
NUTS-code: NO Norge
Postcode: 2714
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Daniel Tran Huynh
E-mail: daniel.tran.huynh@politiet.no
Telefoon: +47 45630140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politiet.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets Sikkerhetstjeneste
Nationaal identificatienummer: Politiets Sikkerhetstjeneste
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Land: Noorwegen
E-mail: post@pst.politiet.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pst.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kriminalomsorgen
Nationaal identificatienummer: Kriminalomsorgen
Plaats: Lillestrøm
NUTS-code: NO Norge
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kriminalomsorgen.no
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334071&B=POLITIET
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334071&B=POLITIET
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Car accessories

Referentienummer: 21/25302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contest is for the procurement of general car supplies/service and wearing parts, cleaning products, oil/chemicals, and tools/garage equipment, but is not limited to:

• Windscreen wipers

• Light bulbs

• Oil filters/air filters/fuel filters

• Brake parts

• Front/back wheel suspension

• Engine and exhaust parts

• Child seats

• Car batteries

• Washing and cleaning equipment

• Degreasing products

• Machine soap products

• Industrial detergents

• Heavy-duty cleaners

• Engine oils

• Gear oils/differential oils

• Automatic oils

• Brake fluid

• Anti-freeze solution

• Windscreen washing solution

• Fat/hydraulic oils

• Hand tools

• Air tools

• Jacks

• Rough tools

• Wheel tools

• Brake tools

• Special tools

• Diagnosis equipment

• Workshop materials

• Equipment for handling hazardous waste

• Other assortment

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211650 Remvloeistoffen
31440000 Accu's/batterijen
34322000 Remmen en remonderdelen
39831000 Wasmiddelen
39831220 Ontvettingsmiddelen
42413000 Krikken en hefbruggen voor voertuigen
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO Norge
Voornaamste plaats van uitvoering:

JAREN

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contest is for the procurement of general car supplies/service and wearing parts, cleaning products, oil/chemicals, and tools/garage equipment, but is not limited to:

• Windscreen wipers

• Light bulbs

• Oil filters/air filters/fuel filters

• Brake parts

• Front/back wheel suspension

• Engine and exhaust parts

• Child seats

• Car batteries

• Washing and cleaning equipment

• Degreasing products

• Machine soap products

• Industrial detergents

• Heavy-duty cleaners

• Engine oils

• Gear oils/differential oils

• Automatic oils

• Brake fluid

• Anti-freeze solution

• Windscreen washing solution

• Fat/hydraulic oils

• Hand tools

• Air tools

• Jacks

• Rough tools

• Wheel tools

• Brake tools

• Special tools

• Diagnosis equipment

• Workshop materials

• Equipment for handling hazardous waste

• Other assortment

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 year + 1 year

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Qualification Requirement:

Tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

Documentation requirement:

• Norwegian tenderers: Company registration certificate

• Foreign tenderers: Verification that the tenderer is registered in a company register, trade register or a commerce register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Qualification Requirement:

Tenderers must have an economic and financial standing that makes it able to fulfil its contractual obligations throughout the entire contractual period. Creditworthiness with no requirement for guarantees will be sufficient to meet the requirement.

Documentation requirement:

- A credit rating based on the most recent financial figures. The rating must be carried out by a credit rating agency with a licence to provide such service.

If a tenderer has valid reasons for not being able to provide the documentation requested by the contracting authority, the tenderer can document his economic and financial capacity by presenting other documents considered suitable by the contracting authority.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Qualification Requirement:

Tenderers must have a good and well-functioning quality assurance and management system for the provided services

Documentation requirement:

Tenderers must submit documentation of the quality assurance system and management system. The following documentation will be accepted:

Certificate of the company's quality system/management system, issued by independent bodies that confirm that the tenderer fulfils quality assurance standards in accordance with ISO 9001 or equivalent,

or

A description that, as a minimum, covers the company´s procedures/routines for:

- Dealing with deviations and claims

- The process from the receipt and registration of orders until delivery at the customer.

Qualification Requirement:

Tenderers must have an established environmental management system.

Documentation requirement:

Tenderers must submit documentation of their environmental management system. The following documentation will be accepted:

• Valid attestation/certificates issued by independent bodies (e.g. ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn or equivalent systems), or

• A description of the tenderer´s own environmental management system. The description must as a minimum include an environmental policy and environmental goals.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/11/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Questions that are submitted between 1 - 31 July will not be answered until the first week of August. This is due to staff holidays.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo--tingrett/om-domstolen/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo--tingrett/om-domstolen/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester (PFT)
Plaats: Jaren
Land: Noorwegen
E-mail: post.fellestjenester@politiet.no
Internetadres: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/pft/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022