Varer - 328734-2020

14/07/2020    S134

Danmark-Brøndby Strand: Solcellemoduler

2020/S 134-328734

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: D.S.I Tranemosegard, afdeling 13 Silergården (T13) v/D.S.I. Tranemosegård
CVR-nummer: 21569844
Postadresse: Ulsøparken 4C
By: Brøndby Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2660
Land: Danmark
Kontaktperson: Indsæt navn
E-mail: afd13@bo-vest.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/beboer/find-din-afdeling/t13-silergaarden/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Silergaarden-Pilot-hybridsolcelleanlaeg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Silergården hybridanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09331200 Solcellemoduler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte entreprise omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier.

Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode.

Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg.

Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09331200 Solcellemoduler
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Brøndby Strand

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier.

Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode.

Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg.

Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk. Disse 2 blokke er for adresserne Kisumparken 3 – 61 samt Kisumparken 63 – 73.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 41
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Batterimoduler, komponenter, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.1.

2) Batterimoduler, komponenter, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.2.

3) Batterimoduler, montage, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt t 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.1.

4) Batterimoduler, montage, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.2.

5) Bimålere, således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1 og tilbudslistens P2.4.3.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om tilbudsgivers samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, såfremt tilbudsgiveren har været etableret i disse år (angives ligeledes i ESPD'et). Ved sammenslutninger af økonomiske aktører/virksomheder (konsortier) skal disse oplysninger opgives for hver enkelt økonomisk aktør/virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En positiv egenkapital i mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om den økonomiske aktørs betydelige leverancer af den anførte type med beskrivelse af leverancen, herunder den økonomiske aktørs andel hvis leverancen er sket sammen med andre virksomheder, beløb, dato og modtager. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, men oplysningerne behandles samlet.

Referencer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer, som den udbudte, der er afsluttet inden for de seneste 6 år før tilbudsfristen. 6 år er valgt for at give den nødvendige konkurrence.

Med tilsvarende leverancer forstås:

Projekter, hvor der er installeret mindst 500 m2 solceller på taget af én bygning efter bygningens opførelse.

Projekter, hvor der er installeret et eller flere batterier med en lagerkapacitet på mindst 14 kWh pr. batteri samtidig med, at batteriet er en del af et produktionsanlæg med solceller.

Referencerne anføres i ESPD'et og anses som udgangspunkt for endelig dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Såfremt referencerne ikke kan indeholdes i ESPD'et kan tilbudsgiver vedlægge et supplerende bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- 3 projekter, hvor der er installeret mindst 500 m2 solceller på taget af én bygning efter bygningens opførelse og

- 3 projekter, hvor der er installeret et eller flere batterier med en lagerkapacitet på mindst 14 kWh pr. batteri samtidig med, at batteriet er en del af et produktionsanlæg med solceller.

Minimumskravene kan opfyldes i samme reference, såfremt begge kriterier for "tilsvarende leverance" er opfyldt; eller mindstekravene kan opfyldes ved separate referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB18.

I entreprisekontrakten omfatter bestemmelser om:

— anvendelse af arbejdskraft, arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering

— forsinkelse og dagbod

— aftaleindgåelse er betinget af, at der opnås byggetilladelse samt af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse af skema B for projektet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For udbuddet gælder udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2 stk. 2. skal en klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020