Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 32891-2022

21/01/2022    S15

België-Heverlee: Software en informatiesystemen

2022/S 015-032891

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434271
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

QMMO19-1072: Raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform - KANDIDAATSTELLING

Referentienummer: KULeuven-QMMO19-1072 - KANDIDAATSTELLING-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de opvolging van incidenten (incident management), de uitlevering van IT services (service management) en de opvolging van wijzigingen in IT systemen (change management) is de KU Leuven op zoek naar een zo volledig mogelijk IT Service Management platform. Dit platform moet zo flexibel mogelijk zijn wat betreft integratie met bestaande IT systemen bij KU Leuven, en biedt idealiter ruime mogelijkheden voor toekomstige bijkomende functionaliteit (bv. asset management, contract management)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Functionaliteiten / Weging: 65
Kwaliteitscriterium - Naam: Cloud Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Bedragen worden niet meegedeeld op basis van artikel 10 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 020-043930
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Econocom Managed Services nv
Plaats: Elsene
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022