Dostawy - 328961-2020

Submission deadline has been amended by:  374825-2020
14/07/2020    S134

Polska-Rzeszów: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 134-328961

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 28
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-001
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Tel.: +48 178580301
Faks: +48 178580221

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rzeszow.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu sieciowego, macierzy i systemu do deduplikacji danych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

Numer referencyjny: F-271-42/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego, macierzy i systemu do deduplikacji danych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.

Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety, jak niżej:

1. dostawa macierzy typu NAS tower;

2. dostawa macierzy typu NAS Rack;

3. dostawa wraz z wdrożeniem macierzy dyskowej z dostępem blokowym;

4. dostawa wraz z wdrożeniem systemu deduplikacji danych;

5. dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych;

6. dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 1;

7. dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 2;

8. dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie;

9. dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym zawiera Zał. nr 1 (odpowiednio 1.1–1.9) do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa macierzy typu NAS tower

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy typu NAS tower w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

— Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1 szt.,

— Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa macierzy typu NAS Rack

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy typu NAS Rack w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

— Sąd Okręgowy w Przemyślu 1 szt.,

— Sąd Rejonowy w Lesku 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 32
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 8
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem macierzy dyskowej z dostępem blokowym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem macierzy dyskowej z dostępem blokowym do Sądu Rejonowego w Łańcucie w ilości 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem systemu deduplikacji danych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu deduplikacji danych do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w ilości 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych w ilości oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

— Sąd Okręgowy w Przemyślu 2 szt.,

— Sąd Okręgowy w Rzeszowie 10 szt.,

— Sąd Rejonowy w Krośnie 4 szt.,

— Sąd Rejonowy w Mielcu 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 1

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 1 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w ilości 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 24
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji / Waga: 6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 2

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników zarządzalnych L2 typ 2 w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

— Sąd Okręgowy w Rzeszowie 2 szt.,

— Sąd Rejonowy w Dębicy 2 szt.,

— Sąd Rejonowy w Krośnie 2 szt.,

— Sąd Rejonowy w Ropczycach 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego urządzenia / Waga: 24
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji / Waga: 6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie w ilości 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla Sądu Rejonowego w Brzozowie

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników zarządzalnych L2 (48 portowy) dla Sądu Rejonowego w Brzozowie w ilości 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana przez Zamawiającego suma gwarancyjna ubezpieczenia OC – nie mniej niż odpowiednio:

— w zakresie pakietu nr 1 – 4 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 2 – 20 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 3 – 59 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 4 – 36 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 5 – 25 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 6 – 4 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 7 – 44 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 8 – 9 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 9 – 9 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka pakietów, suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż łączna suma gwarancyjna tych pakietów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, jak wskazano w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w sposób należyty, co najmniej dwie podobne dostawy (umowy), o wartości nie niższej niż odpowiednio:

— w zakresie pakietu nr 1 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

— w zakresie pakietu nr 2 – 20 000,00 PLN;

— w zakresie pakietu nr 3 – 59 000,00 PLN;

— w zakresie pakietu nr 4 – 36 000,00 PLN;

— w zakresie pakietu nr 5 – 25 000,00 PLN;

— w zakresie pakietu nr 6 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

— w zakresie pakietu nr 7 – 44 000,00 PLN;

— w zakresie pakietu nr 8 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

— w zakresie pakietu nr 9 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

W przypadku umów nadal trwających, umowa będzie uznana za spełniającą postawiony warunek, jeżeli wartość wykonanych dostaw na dzień składania ofert, będzie nie mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków należy przedłożyć:

— wykaz dostaw (nie dotyczy pakietu nr 1, 6, 8 i 9) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wzór formularza wykaz dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Forma dokumentu na dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

— w zakresie pakietu nr 1–9.

1) Deklaracja zgodności CE lub równoważna dla oferowanego sprzętu.

Forma dokumentów: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp wzór umowy stanowi treść SIWZ.

Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzanego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. Na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

We wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, I piętro, pokój nr 126, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do upływu terminu składania ofert, przekazał Zamawiającemu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwaga: Oświadczenie JEDZ należy złożyć zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.13 niniejszej SIWZ.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14, 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz z ofertą należy złożyć:

— wykaz asortymentowo-cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (odpowiednio 1.1–1.9) do SIWZ; Załącznik nr 1 (odpowiednio 1.1–1.9) jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu,

— oświadczenie JEDZ,

— wypełnione zobowiązanie lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przy realizacji zamówienia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy),

— pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy),

— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),

— dokumenty potwierdzające parametry techniczne dotyczące kryteriów oceny (jeśli dotyczy), zgodnie z pkt 15.9 SIWZ tiret 6–31 – dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku nie złożenia odpowiedniego dokumentu wraz z ofertą, dokument ten nie będzie podlegać uzupełnieniu, natomiast Wykonawca w ocenianym kryterium otrzyma 0 pkt

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Infor. dot. środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 183 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podst. przep. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający, na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania Wykonawcę, w stos. do którego otwarto likwidację. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Nin, postępowanie jest kolejnym z planowanych kilku części. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potw., że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryg. w postaci dokumentu elektr. lub w elektr. kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryg. Dokument potw. brak podstaw wykluczenia w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy infor. albo dokument, w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp. Dok. winny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokum.: oryg. w postaci dokum. elektr. lub w elektr. kopii dokum. poświadczonej za zgodność z oryg. Dokument potw. brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy infor. albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryg. w postaci dokumentu elektr. lub w elektr. kopii dokum. poświadczonej za zgodność z oryg. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dot., nie wydaje się ww. dokum., zastępuje się je dok. zawierającym odpow. oświad. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organ. samorządu zawodowego lub gospod. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przyp. wątpliwości co do treści dok. złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, o udzielenie niezbędnych infor. dot. tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza teryt. RP, której dot. dok. wskazany w § 5 pkt 1 rozp. MR, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozp. MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot., nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed org. sądowym, admin.albo org. samorz. zawod. lub gospod. właściwym ze wzg. na miejsce zam. tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zd. pierwsze stosuje się.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2020