Suministros - 328979-2020

14/07/2020    S134

Chequia-Liberec: Camas de hospital

2020/S 134-328979

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Número de identificación fiscal: 27283933
Dirección postal: Staré Město, Husova 357/10, doručovací číslo: 460 63
Localidad: Liberec I
Código NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Código postal: 460 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876, 460 01 Liberec
Correo electrónico: lucie.stahlova@competconsult.cz
Teléfono: +420 481030368
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nemlib.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00016480
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Compet Consult s.r.o.
Número de identificación fiscal: 26202402
Dirección postal: Tržní nám. 876/11
Localidad: Liberec
Código NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Código postal: 460 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lucie Stahlová
Correo electrónico: lucie.stahlova@competconsult.cz
Teléfono: +420 481030368
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nemlib.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ část 4 Lůžka a lehátka (opakované)

Número de referencia: CC/OŘ/KNL1/20
II.1.2)Código CPV principal
33192120 Camas de hospital
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na jednotlivé položky dodávky jsou podrobně definovány v příloze č. 3 zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje nejen dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, ale také jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. V případě zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích je součástí předmětu veřejné zakázky také poskytnutí instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 541 800.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192130 Camas provistas de motor
33192160 Camillas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., budovy „I“ a „E“.Budova „E“ se nachází přímo v areálu nemocnice, v ulici Husova 357/10 a budova „I“ mimo areál, v ulici Husova 348.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

IROP, 54. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče, reg. číslo projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0/16_048/0002540

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A(Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

B) Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dokladu o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky ve smyslu § 26 zákona o zdravotnických prostředcích (ZZP). Dokladem o registraci se rozumí platné potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dle § 29 odst. 1 ZZP vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna; Tento doklad nepředkládá dodavatel, na kterého se tato povinnost nevztahuje,

— dokladu o registraci osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 64 odst. 2 ZZP. Dokladem o registraci se v tomto případě rozumí potvrzení vydané SÚKL, či jiný doklad, ze kterého vyplývá, že dodavatel je registrován jako osoba provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků nebo alespoň doklad o ohlášení této činnosti (provádění servisu nabízených zdravotnických prostředků) ve smyslu § 26 odst. 3 ZZP s vyznačeným datem podání na SÚKL.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožadováno

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/08/2020
Hora local: 10:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2020